Managementul Resurselor Umane

Misiunea programului de master
Oferind pregătire aprofundată teoretică, metodologică și practică, programul de masterat Managementul Resurselor Umane asigură formarea specializată a absolvenților de învățământ superior în domeniul resurselor umane prin dezvoltarea competențelor de gestionare a resurselor umane din instituții publice sau entități economice private, precum și dezvoltarea abilităților de cercetare orientare spre capitalul uman al organizației/instituției.
Misiunea programului de studiu se pliază pe misiunea universității de a genera şi a transfera cunoaștere către societate prin formarea de specialiști, asigurând astfel formarea unei categorii profesionale specializate și întărirea comunității academice.
Prin structurarea teoretică a programului de masterat și orientarea spre dezvoltarea competențelor practice și de cercetare în domeniul managementului resurselor umane se urmărește confirmarea recunoașterii pregătirii la nivel european.
Misiunea didactică
Prin programul de masterat Managementul Resurselor Umane masteranzii vor forma baza teoretică și aplicativă privind managementul organizațional centrat pe dezvoltarea resursei umane și elaborarea politicilor și strategiilor privind resursa umană.
Programul de studiu de masterat Managementul resurselor umane este conceput astfel încât să asigure formarea de competențe interdisciplinare (din domenii precum: management, formarea profesională, sociologie și psihologia muncii, sănătate și securitate în muncă, comportament al organizațiilor etc.) astfel încât absolvenții programului nostru de master să aibă capacitatea de a gestiona resursa de muncă în raport cu dezvoltarea organizațională și din perspectiva aplicării principiilor universale și a integrării drepturilor și securității a muncii și a forței de muncă.
Misiunea științifică
Un element cheie al programului de master este să ofere contextul necesar formării atitudinii și preocupării pentru cercetarea științifică privind managementul eficient al resursei umane și angrenarea masteranzilor în procesul de pregătire teoretică și aplicativă.
Încurajarea și sprijinirea participării studenților la diferite programe de cercetare științifică, simpozioane, conferințe științifice fie în echipă, fie individual constituie o condiție necesară pentru formarea unui corp de specialiști în domeniu.
Întărirea conduitei de cercetare, de investigarea a problematicii resurselor umane și a celei de management, va fi realizată prin sprijinirea acțiunilor de cercetare sociologică întreprinse de absolvenții programului de masterat, prin colaborări de-a lungul activității lor profesionale (atât prin împărtășirea rezultatelor cercetărilor lor în cadrul evenimentelor academice, respectiv sesiuni științifice, conferințe, cât și în oricare alt context academic care se pliază pe obiectivele facultății.
Perspectiva programului
Programul oferă un cadru academic de continuare a formării profesionale a licențiaților în domeniul resurselor umane, astfel încât aceștia să dobândească nivelul următor de competențe profesional, respectiv cel la managementului. Totodată, programul este deschis oricărui specialist care dorește să dezvolte competențe de administrare a resursei umane și de dezvoltare organizațională prin aplicarea de programe și politici privind dezvoltarea resursei umane.
Relația cu reprezentanți ai mediul organizațional este importantă, atât pentru o cunoaștere reală a specificului domeniului cât și a posibilității dezvoltării de proiecte de
cercetare care să conducă la adaptarea programelor de formare academică și de ancorare pe mecanisme funcționale de management organizațional.
Grupul țintă
Programul de masterat se adresează absolvenților de învățământ superior ce doresc să dezvolte competențe în domeniul managementului resursei umane din cadrul unei
instituții/organizații ce implică resursă umană. Pot urma programul de masterat următoarele categorii de specialiști:
- Licențiați ai facultății/specializărilor de profil de nivel universitar, interesați de dezvoltarea competențelor de management al resurselor umane;
- Licențiați preocupați de elaborarea și aplicarea strategiilor și programelor destinate dezvoltării capitatului social uman;
- Licențiați care vizează dobândirea de competențe pentru a desfășura activități de consultanță și cercetare în domeniul resurselor umane;
- Licențiați care vizează dezvoltarea carierei, fiind interesați să ocupe poziții manageriale de gestionare a resursei umane în cadrul organizațiilor/instituțiilor.
Obiectivele specializării
Obiectivele majore ce ghidează procesul de formare academică prin masterul Managementul resurselor umane sunt:
- Să formeze competențe manageriale, de evaluare a resurselor umane, de gândire strategică și adoptare a modelului de lidership performant, de planificare a forței de
muncă, de dezvoltare a resursei umane etc.;
- Să formeze mentalități și atitudini care să permită construirea mediului organizațional centrat pe performanță, de gestionare a situațiilor de criză și stimulare a dialogul social în cadrul organizației/instituției;
- Să formeze și să dezvolte capacitatea de elaborare și aplicare a politicilor și strategiilor specifice managementului resurselor umane;
- Să ofere un cumul de informații și dezvoltarea de abilități care pot fi transferate în orice context european, în corelație cu dinamica pieței forței de muncă internațională.
La finalizarea programului de masterat absolventul dobândește competențe profesionale, respectiv:
- Abilități de evaluare a resursei umane, a nevoilor organizației, culegere de date și utilizarea acestora pentru elaborarea politicii și strategiei de management al resursei
umane;
- Competențe de conducere a departamentului de resurse umane prin aplicarea politicii și a strategiei de dezvoltare a resursei umane;
- Gestionarea resursei umane în concordanță cu legislația în vigoare, prin respectarea principiilor și valorilor umane universale asumate de organizație.

Fișa programului de studii

Plan de învățământ

Tabere

TABERE STUDENȚEȘTI VARA 2023

 

REZULTATE ACORDARE TABERE 2023

Liste studenți care au depus cerere pentru tabără de vară 2023

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti se va întruni în data de 20.06.2023, ora 1300, în sala AS007.

Data afişării: 23.05.2023, ora 1200

Cerere Tabere studențești 2023

Metodologie Tabere studențești 2023

CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru taberele studențești

BENEFICIARII locurilor gratuite în taberele studenţeşti pot fi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, din ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, integralişti (studenţii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior sau pe semestrul I în cazul studenţilor înmatriculaţi în anul I), în vârstă de până la 35 de ani.

Studenţii din anii terminali pot beneficia de loc gratuit în taberele studenţeşti chiar dacă au susţinut toate examenele privind finalizarea studiilor.

CALENDAR succint al modului de acordare a locurilor în taberele studenţeşti:

23 mai - afişarea metodologiei şi documentaţiei aferente de către facultăţi atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu;

24 mai - 14 iunie - completarea şi depunerea cererilor tip (Anexa nr. 4) de către studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul taberelor studenţeşti organizate de MFTES - DGPTL prin CCS; formularul se găseşte la secretariatul facultăţii, sala AS007; cererile vor fi însoţite, dacă este cazul, de documentele     justificative care atestă: implicarea în activităţi extracurriculare sau dovada că este caz social - orfan de ambii părinţi, provenit din casele de copii sau plasament familial, rom etc.;

14 iunie - desemnarea de către facultăţi a comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti, formată din decan şi prodecan sau persoane desemnate de către aceştia (exclusiv studenţi) şi un reprezentant al organizaţiilor studenţeşti;

14 iunie - afişarea datei şi locului de întâlnire a comisiei de seleţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti;

16 iunie - întocmirea şi afişarea listei cu studenţii ce se încadrează în procentul de 20% cazuri   sociale şi a listei cu studenţii integralişti care au depus cereri, ordonată după criteriile: medii obţinute în anul universitar anterior (media pe semestrul I în cazul studenţilor înscrişi în anul I), precum şi activitatea depusă în cadru organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat. Dacă este cazul, se va întocmi şi o listă de rezerve pentru fiecare categorie de studenţi;

19 - 20 iunie - analizarea listelor întocmite şi a cererilor depuse în plenul comisiei de selecţie şi întocmirea unui proces-verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în taberele studenţeşti;    

20 iunie - semnarea de către comisie a procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere şi transmiterea acestuia către secretariatul facultăţii;

21 - 23 iunie - primirea contestaţiilor;

26 - 27 iunie - întrunirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor; întocmirea listelor finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără după soluţionarea contestaţiilor şi afişarea acestora până la data de 27 iunie 2023, ora 1600;

03 iulie - primirea de către Universitate a adresei emise de Casa de Cultură a Studenţilor conţinând inforrnaţii exacte despre: denumirea locului de tabără, adresa completă, persoana de legătură din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor, seriile (perioadele), numărul de locuri;

04 iulie - repartizarea de către Universitate facultăţilor a locurilor de tabără, locaţiilor şi perioadelor;

05 - 06 iulie - întrunirea comisiei de selecţie şi întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără; în funcţie de numărul locurilor alocate fiecarei facultăţi şi prin respectarea ordinii din listele finale, studenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi C.I./B.I./paşaport (original şi copie, copiile urmând a fi ataşate ulterior   diagramelor de cazare întocmite de către CCS). În momentul întâlnirii comisiei cu beneficiarii locurilor de tabără se vor completa borderourile cu beneficiari întocmite pe serii (perioade) şi locaţii (Anexa nr. 3);

07 iulie - întocmirea de către secretariatul facultăţii a urrnătoarelor documente: proeesele verbale, listele finale cu studenţii beneficiari, borderourile cu studenţii   beneficiari, centralizarea borderourilor cu studenţii beneficiari.

Cererile pot fi transmise și electronic pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

LISTE FINALE TABERE 2022

REZULTATE ACORDARE TABERE 2022

LISTA STUDENŢILOR CARE AU DEPUS CERERI PENTRU TABERELE DE VARĂ 2022 

 

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse – Direcţia Generală Politici pentru Tineret și Locuire, organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, în perioada vacanței de vară, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.

Studenții beneficiază, pe perioada taberelor studențești, de locuri gratuite în tabere - în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat.

Perioada de depunere a cererilor este: 5.07.2022 - 10.07.2022

Detalii cu privire la înscrierea în tabără puteți găsi aici.

Coaching

5 NOIEMBRIE 2022 - SESIUNE DE COACHING ACADEMIC CU TEMA „CUM ÎMI ALEG TEMA DE LICENȚĂ?”

Vă invităm la workshopul „Cum îmi aleg tema de licență?” în cadrul Programul Coaching Academic „Student Zi de Zi”, unde ABSOLVENȚI ai specializării voastre, vor povesti despre Cum au ales subiectul propriei lor lucrării de licență, Ce au făcut și Cum au făcut pentru ca, în final, să-și fixeze titlul temei lucrării lor. Împreună, vom încerca să învățăm din experiența lor și vom elabora un ghid cu pași de urmărit pentru acest obiectiv.

Coaching Academic: Ceea ce înveți astăzi te va ajuta întreaga viață!

Coaching 28.10.2022bis

LANSARE PROGRAM DE COACHING ACADEMIC LA FIFT

Ești student la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (FIFT)?

Vrei să beneficiezi de un program de coaching care să te ajute să îți îmbunătățești abilitățile, oferindu-ți instrumente pentru a echilibra în mod corespunzător cerințele academice și orice altceva?

Se lucrează individual sau în grup, în fiecare SÂMBĂTĂ din a 3-a săptămână a lunii, de la ora 10.00 (online pe Microsoft Teams).

Vino la o prezentare a oportunităților oferite de Programul Coaching Academic. Îți va răspunde la întrebări coordonatorul programului din cadrul FIFT, lect. dr. Daniela Rusu Mocănașu.


Coaching Academic: Ceea ce înveți astăzi te va ajuta întreaga viață!

coaching1

 

Alumni

Bine aţi venit în cadrul comunitǎţii ALUMNI!

Scopul comunitǎţii ALUMNI a Facultǎţii de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universitǎţii “Dunǎrea de Jos” Galaţi este acela de a facilita păstrarea legăturilor între absolvenţii facultăţii noastre.

Prin intermediul ALUMNI dorim sǎ vǎ oferim posibilitatea de a socializa, de a va regăsi vechi prieteni, de a continua relaţiile de prietenie şi după terminarea studiilor şi de a dezvolta parteneriate. Vǎ ajutam, totodată, să vă menţineţi conectaţi cu mediul universitar, cu manifestările culturale sau ştiinţifice, proiecte, reuniuni profesionale, conferinţe etc.

Deasemeni, dorim sǎ venim în sprijinul absolvenţilor şi sǎ modelǎm o comunitate diversă, caracterizatǎ prin corectitudine, profesionalism, şi respect pentru demnitatea şi contribuţiile tuturor membrilor.

Calitatea de membru este acordată în mod absolut gratuit tuturor absolvenţilor noştri!

Alaturǎ-te echipei ALUMNI şi vei putea sǎ:

  • organizezi reuniuni ale promoţiei din care faci parte;
  • te reconectezi cu mediul academic, profesori, colegi etc.;
  • participi la diverse conferinţe şi evenimente;
  • descoperi cum poţi contribui la dezvoltarea facultǎţii pe care ai absolvit-o.

În plus, există multe alte avantaje pe care le vom descoperi împreunǎ. Tot ce trebuie sǎ faci este sǎ completezi formularul on-line de pe site!