DECONTARE ABONAMENTE DE TRANSPORT ÎN COMUN
În vederea decontării abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziţie de TRANSURB, studenţii vor completa, în perioada 1 - 7 ale fiecărei luni, la secretariatul facultăţii (sala AS007), o cerere la care vor anexa următoarele documente:
- bonul fiscal, în original, pentru luna în curs sau maxim luna anterioară,
- copie legitimaţie de transport (faţă-verso), vizată pentru anul în curs,
- copie card transport,
- copie actului de identitate (CI/paşaport),
- extras de cont (se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică).
Pe toate copiile depuse studentul va scrie Conform cu originalul şi va semna.
• Studenţii sunt rugaţi să aibă asupra lor toate documentele ce se vor anexa la cerere. Copiile actelor solicitate NU se vor face în secretariat.
Limita de vârstă pentru depunerea cererilor de decont este de 26 ani.
Virarea sumelor în conturile studenţilor se face până în ultima zi a lunii, inclusiv.

MĂSURI SARS-COV2
Studenții cazați în căminele UDJG, care sosesc în România pentru frecventarea studiilor, sunt obligați la intrarea în țară să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectarea cu SARS-COV2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii în țară, în conformitate cu HCNSU 111/2021.
Persoanele care nu prezintă testul PCR sunt obligate să respecte carantina de 14 zile. Menționăm că UDJG nu poate asigura spațiu de carantinare pentru mai mult de 15 persoane, iar la momentul de față capacitatea de cazare este ocupată în proporție de 100%.
afişare: 7 ianuarie 2022

 ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
sala AS004, 30.09 – 08.10.2021
Program înscrieri: 30.09 – 01.10.2021, 9.00 – 15.30; 02.10 – 03.10.2021, 9.00 – 15.00; 04.10 – 07.10.2021, 9.00 – 15.00; 08.10.2021, 9.00 – 15.00.
Acte necesare pentru înscriere: copie CI/BI, carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II şi III licenţă şi master), diploma de licenţă în original şi suplimentul la diplomă în original (anul II master).
Acte necesare pentru achitarea taxelor: CI/BI, contract de studii sau act adiţional înregistrat la secretariatul facultăţii, bon eliberat de secretariatul facultăţii cu valoarea taxei.
Studenţii admişi la buget (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 30.09 – 15.10.2021.
Studenţii cu taxă vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 30.09 – 15.10.2021.
Cei care au achitat deja o parte a taxei în luna august, vor achita diferenţa până la 50% din taxa de şcolarizare în aceeaşi perioadă.
Puncte de încasare a taxelor (numerar şi POS): corpul D, str. Domnească nr. 111 (30.09 – 08.10.2021, 9.00-15.00) şi corpul U, str. Domnească nr. 47, sala U13 (30.09 – 15.10.2021, 9.00-15.00).
Coordonate pentru achitarea taxei on-line: cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi, cod fiscal 3127522, beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; la explicaţia plăţii se vor menţiona: numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ - IF, taxă de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare: licenţă 2700 lei, master 3.000 lei.
Informaţii cu privire la cazare se găsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro.
IMPORTANT!!!  Studenţii îşi păstrează caliatea de student numai dacă parcurg integral procedura de înscriere.

ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021 - 2022

• Conform deciziei Consiliului Facultăţii din 28.09.2021, activităţile didactice din semestrul I se vor desfăşura astfel:
⇒ pentru ciclul I, studii de licenţă, activităţile didactice se vor desfăşura online pe platforma Microsoft Teams, cu excepţia acelor activităţi care necesită prezenţa fizică.
⇒ pentru ciclul II, studii de masterat, activităţile didactice se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams.
• În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Consiliul Facultăţii va reevalua modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice.
• Deschiderea anului universitar 2021 - 2022 se va realiza pe 4 octombrie, ora 11.00, în sala AS 011, doar cu prezenţa studenţilor din anul I.

EVALUAREA STUDENŢILOR PROMOVAŢI, 2020 - 2021
• 24 septembrie 2021, ora 14.00: a fost afişată la avizierul facultăţii evaluarea studenţilor care au promovat anul universitar 2020 - 2021 (însoţită de forma de finanţare).
• Studenţii care nu au promovat vor trece la taxă.
• Contestaţiile se pot depune la secretariatul facultăţii (AS 007), până la data de 27 septembrie 2021, ora 16.00.

Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă,  în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.

PROGRAMUL SECRETARIATULUI FIFT, AUGUST 2021
în perioada 9 - 22 august 2021, secretariatul facultăţii va fi inchis, personalul fiind în concediu de odihnă. Pentru rezolvarea problemelor aflate în competenţa secretariatului FIFT, vă rugăm să faceţi demersurile necesare până pe 6 august 2021 (vineri).

 
Ref: Program “EURO 200” privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
pentru elevi şi studenţi cu venituri mici in anul 2021
 
Vă comunicăm că începând cu data prezentei, începe derularea programului “EURO 200” pentru anul 2020, conform calendarului anexat.
Documentaţia necesară:
- Legea nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1294 / 2004 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de acodrare a ajutorului financiar este 4 mai 2021.
Dosarele, însoţite de documentele prevăzute în legislaţie, vor fi înaintate la Biroul secretariat rectorat pe data de 4 mai 2021.

Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind acordarea burselor de performanţă, de merit şi a celor sociale în semestrul II al anului universitar 2020 - 2021!
 

Vă rugăm, vizitaţi pagina tematică licenţă pentru examenul de finalizare a studiilor în sesiunile vară şi toamnă 2021, sesiunea de iarnă 2022!

 
 

Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind întocmirea dosarelor pentru bursele sociale şi cele de performanţă!

 


Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina orar - licenţă pentru ultimele modificări, operate pe 6 octombrie 2020.

 


Ghid de utilizare a resurselor informatice oferite studenţilor de către Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 


 
              ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI III CARE URMEAZĂ MODULUL DIDACTIC
Marţi, 29 SEPTEMBRIE, se va efectua instructajul cu privire la desfăşurarea PRACTICII PEDAGOGICE pe semestrul I, anul universitar 2020-2021. Totodată studenţii vor fi repartizaţi la şcolile unde vor desfăşura această practică.
Pentru instructaj studenţii se vor prezenta în sala AS 004 după următorul program:
- ora 9 Anul III ISTORIE
- ora 10,30 Anul III FILOSOFIE, TOAS şi RESURSE UMANE.
Coordonatori practică:
Prof. dr. Ivan Ivlampie
Conf. dr. Mihai Androne
 

 
 

 
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A STUDENŢILOR DIN ANII II ŞI III LICENŢĂ, ANUL II MASTER
Sala: AS004
Program: 25, 26, 27.09.2020: 9.00 - 13.00; 28, 29, 30.09.2020 Şi 01.10.2020: 9.00 - 16.00
Acte necesare: CI/BI, carnet DE student, legitimaţia transport