Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene

Misiunea programului de studii
Misiunea specializărilor domeniului de masterat Istorie a constat și constă în formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul umanist, social şi politic, care să corespundă nevoilor pieţei muncii din Euroregiunea Dunărea de Jos, cât și să deschidă perspective pentru spaţiul politicii externe şi al relaţiilor internaţionale dintre România-Republica Moldova și Ucraina. În privinţa programelor de istorie din ciclul al II-lea, organizate în decursul timpului în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, primele au apărut în 1999 sub forma de studii aprofundate (durată de un an) – Antichităţi clasice, istorie şi arheologie românească veche şi medievală şi Partide politice şi sisteme politice în secolele XIX şi XX. Ulterior, din 2001, Catedra de Istorie a organizat primul masterat (durata studiilor de doi ani) cu denumirea Dunărea în istoria europeană, masterat care a funcţionat în paralel, pentru o scurtă perioadă de timp, cu un al doilea program, Relaţii internaţionale şi studii sud-est europene. Începând din anul universitar 2007-2008, Catedra de Istorie, din 2012 Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie, a organizat şi a gestionat până în prezent programul de master Spaţiul românesc între Orient şi Occident, înlocuit din anul universitar 2015-2016 cu actualul program Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene. Profesionalizarea domeniului relaţiilor internaţionale şi al geopoliticii din perspectivă interdisciplinară a devenit o necesitate şi o stare de fapt în ultimii zece ani. Aderarea României la NATO şi la Uniunea Europeană a generat un interes sporit faţă de aceste direcţii de cercetare. Eforturile întreprinse în acest sens de întreg mediul universitar românesc şi în sens strict de titularii  Universităţii noastre, prin direcţiile de cercetare deschise de aceştia, au generat o profesionalizare a domeniului. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are o importantă poziţie geografică şi strategică, fiind cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud-estul României şi un vârf de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung. Apariţia şi susţinerea programului Geopolitică şi inteferenţe sociale şi culturale est-europene nu face decât să vină în întâmpinarea unei nevoi de specialiști în domeniile ocupaţionale aferente acestei specializări în Euroregiunea Dunărea de Jos, care leagă unităţi administrativ teritoriale din interiorul Uniunii Europene (România – judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea) de exteriorul ei (Republica Moldova – raioanele Cahul şi Cantemir; şi Ucraina – regiunea Odessa).
 
Obiectivele programului
Obiectivele specializării constau în formarea de specialişti, din perspectivă multidisciplinară - istorică, filosofico-politică, social-economică și sociologică - ai sistemului  relațiilor internaționale şi al procesului de transformare a spaţiilor publice europene, care să le permită ocuparea unor locuri de muncă în care o asemenea pregătire să fie necesară (instituţii, fundaţii, mediul de afaceri). Specializarea urmăreşte să pună bazele unei mentalităţi şi culturi de tip european. Din această perspectivă, se va promova adoptarea unei structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare profesională. În condiţiile dorinţei tot mai evidente a Republicii Moldova, dar şi a Ucrainei, de a se integra în Uniunea Europeană programul educaţional tinde să asigure studenţilor o pregătire utilă pentru a se angaja în instituţiile antrenate în procesul de pre-aderare a celor două state sus-menţionate la structurile Uniunii Europene. Acest obiectiv poate fi realizat prin dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi profesionale solicitate în domeniul învăţământului preuniversitar, al cercetării, precum şi în cel administrativ, pe piaţa muncii existând deja o largă paletă de activităţi care necesită competenţe explicit europene. Programul contribuie şi la cooperarea regională şi internaţională de tipul interior/exterior al Uniunii Europene şi pregăteşte masteranzii români, moldoveni şi ucraineni într-un climat spiritual  integrator european.
Competenţe
Competenţe profesionale:
- cunoştinţe fundamentale de politică şi geopolitică, istorie şi mentalităţi europene, economie şi politici publice regionale;  
- abilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite pentru a înţelege problemele sociale şi a propune soluţii pentru rezolvarea lor;  
- înţelegerea principiilor, conceptelor şi teoriilor care stau la baza relaţiilor internaţionale;
- aptitudini necesare pentru a identifica probleme specifice în aria relaţiilor internaţionale şi a propune soluţii;  
- capacitatea de a rezolva probleme tehnico-ştiinţifice din domeniu;  
- elaborarea proiectelor europene si internaţionale;  
- asigurarea de asistență în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse;  
- abilităţi privind culegerea, prelucrarea şi sinteza datelor statistice etc. 
Competențe transversale:  
- îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea  riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului;
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.  
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare şi conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.  
Inserţii profesionale 
- asistent de cercetare în istorie (263308);  
- documentarist (studii medii) (343516);  
- documentarist (studii superioare) (262203);  
- istoric (263302);  
- istoriograf (263303);  
- lector carte (262205);  
- lector presa / editura (264209);  
- profesor în învăţământul gimnazial (233002);  
- redactor rubrică (264223);  
- referent de specialitate în administraţia publică (242204);  
- referent relaţii externe (242215);  
- secretar institut, facultate (235901);  
- tehnoredactor (studii superioare) (264218);  
- ziarist (26421).
Planul de învăţământ
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
Fișe de disciplină
Anul I
Anul II
Teme de cercetare
- Evoluţia geopolitică a bazinului Dunării şi a Mării Negre până în actualitate
- Spaţiul românesc şi România în relaţiile internaţionale
- Antropologie culturală, multiculturalitate şi raporturi identitare în Europa de Est
- Integrarea culturii româneşti în cultura europeană
- Măsuri şi direcţii privind protejarea patrimoniului material şi cultural românesc în U.E.
- Religia în cadrul relaţiilor internaţionale
- Feminismul şi postfeminismul în mentalitatea europeană: istorie şi actualitate
- Comunicare, opinie publică şi Mass-Media în U.E.
- Identitate şi alteritate în comunităţile multietnice din U.E.
- Probleme sociale actuale în Uniunea Europeană: fenomenul de îmbătrânire a populaţiei şi asistenţa socială a vârstnicului
- Calitatea vieţii în actualitate şi condiţia omului postmodern
- Migraţie şi remigraţie în cadrul (re)aşezărilor zonale şi regionale din cadrul U.E.: criza comunităţilor locale
- Conflictele bioetice ale societăţii contemporane
- Statistică socială descriptivă univariată şi statistică avansată