Istorie

Misiunea programului de studii
Misiunea asumată a specializării istorie, atât la nivel de licenţă cât şi al ciclului masteral, constă în realizarea idealului educaţional al studenţilor, întemeiat pe tradiţiile umaniste universale, valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii româneşti, în care scop:
- asigură însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor ştiinţifice şi a valorilor culturii naţionale şi universale, contribuind la dezvoltarea ştiinţei româneşti, la afirmarea identităţii culturii naţionale;
- formează şi dezvoltă capacitatea profesională a studenţilor şi abilităţile practice ale acestora prin asimilarea cunoştinţelor de specialitate;
- promovează activitatea de cercetare ştiinţifică în rândul cadrelor didactice şi a studenţilor;
- educă studenţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;
- realizează un înalt nivel de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti.
Eforturile întregii comunităţi academice gălăţene sunt orientate spre perfecţionarea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale. Programul de licenţă Istorie reflectă efortul depus de mediul universitar istoric din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi de a instituţionaliza şi a forma pe criterii profesionale buni specialişti în acest domeniu de activitate.
Obiectivele specializării
Obiectivele programului de licenţă Istorie se definesc prin următoarele componente:
- formează specialişti cu înaltă pregătire universitară în domeniul Istorie şi în alte domenii umaniste şi sociale, înrudite şi aflate la graniţa istoriei,  în concordanţă cu clasificările interne şi externe ale ocupaţiilor, cu exigenţele şi dinamica schimbărilor sociale, cu cerinţele reclamate de integrarea României în structurile euroatlantice şi europene şi în conformitate cu Declaraţia de la Bologna;
- promovează, într-un sistem integrat de predare-cercetare, o pregătire complexă şi durabilă a studenţilor în spiritul celor mai noi achiziţii ştiinţifice, astfel încât să asigure formarea de specialişti în istorie şi în acele domenii înrudite, utili pentru sistemul de învăţământ din România, pentru cercetarea ştiinţifică, precum şi pentru activităţile desfăşurate în sfera culturală, mass-media, politică, managementul resurselor umane, politici sociale şi de integrare europeană etc.
Specializarea urmăreşte să pună bazele unei mentalităţi şi culturi de tip european şi să pregătească viitorii masteranzi şi doctoranzi. Din această perspectivă, se va promova adoptarea unei structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare profesională.
Competenţe profesionale şi transversale ale specializării
Competenţe profesionale ale programului de studii:
C1 Regăsirea informaţiei edite despre trecutul istoric
C1.1 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de bază privind evoluţia generală a istoriografiei, periodizarea istoriei, principalele lucrări de referinţe şi baze de date referitoare la diferitele epoci, probleme, procese şi fenomene istorice, precum şi cu privire la organizarea şi funcţionarea principalelor instituţii de informare şi documentare publică.
C1.2 Interpretarea la un nivel elementar a informaţiilor regăsite în lucrările de referinţe şi în bazele de date pe teme istorice, cu explicitarea principalelor concepte, fenomene şi procese istorice la care se referă acestea.
C1.3 Identificarea rapidă şi utilizarea corectă a datelor din izvoarele istorice şi a informaţiilor istorice cu un grad redus şi mediu de detaliere.
C1.4 Evaluarea fundamentată a valorii relative a diverselor lucrări de referinţe (bibliografii, enciclopedii, dicţionare de specialitate etc.) şi baze de date din domeniul studiilor istorice.
C1.5 Identificarea lacunelor existente în cunoaşterea istorică, verificarea stadiului cunoaşterii folosind principalele lucrări de referinţe existente şi propunerea la un nivel general de căi de îmbogăţire a cunoaşterii în legătură cu probleme istorice cu un grad redus sau mediu de complexitate.
C2 Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara acestora
C2.1 Definirea şi prezentarea corectă a principalelor concepte folosite în studiile istorice, a marilor etape şi procese din istoria omenirii, a stadiului actual al istoriografiei şi a metodelor fundamentale ale cercetării istorice.
C2.2 Interpretarea, compararea şi relaţionarea datelor şi faptelor caracteristice principalelor procese şi fenomene istorice, precum şi a abordărilor istoriografice legate de acestea. Încadrarea principalelor texte istorice şi istoriografice în contextele elaborării lor (genuri şi tipuri de texte; grupări şi scoli istoriografice).
C2.3 Aplicarea metodelor criticii interne şi externe la studiul izvoarelor istorice edite (vestigii materiale, texte, mărturii orale etc.) în vederea (re)stabilirii cât mai precise a faptelor istorice.
C2.4 Analiza critică a izvoarelor istorice, prin combinarea conştientă a cunostinţelor provenite din afara izvoarelor şi cele provenite din izvoare pentru (re)stabilirea unor fapte şi procese istorice, contextualizarea judecăţilor de valoare existente cu privire la aceste fapte şi procese istorice şi corelarea la un nivel elementar a informaţiilor disponibile despre trecutul istoric cu problemele prezente în analizele istoriografice referitoare la epoca respectivă.
C2.5 Identificarea limitelor existente în analiza informaţiilor despre trecutul istoric, determinarea cauzelor acestor limite şi propunerea unor ipoteze alternative cu privire la faptele istorice.
C3 Prezentarea orală şi scrisă, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate
C3.1 Identificarea şi utilizarea principalelor modalităţi de comunicare orală, precum şi cu privire la particularităţile prezentării ştiinţifice a cunoştinţelor de specialitate.
C3.2 Interpretarea particularităţilor diverselor contexte în care trebuie să prezinte informaţiile istorice cu ajutorul conceptelor de bază ale domeniului.
C3.3 Prezentarea orală şi scrisă, cu un grad ridicat de claritate, în conformitate cu standardele academice, a unor probleme şi contexte de specialitate cu un nivel redus şi mediu de complexitate.
C3.4 Evaluarea eficacităţii actului de comunicare a cunoştinţelor de specialitate în raport cu stadiul cunoaşterii ştiinţifice şi în raport cu capacitatea de asimilare a receptorilor.
C3.5 Adaptarea prezentărilor la solicitări cu grad redus de complexitate ale receptorilor sau la modificări ale contextului comunicării.
 
Competenţe transversale ale programului de studii:
CT1 Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului.
CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
CT3 Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
Inserţii profesionale
- asistent de cercetare în istorie (263308);
- documentarist (studii medii) (343516);
- documentarist (studii superioare) (262203);
- istoric (263302);
- istoriograf (263303);
- lector carte (262205);
- lector presa / editura (264209);
- profesor în învăţământul gimnazial (233002);
- redactor rubrică (264223);
- referent de specialitate în administraţia publică (242204);
- referent relaţii externe (242215);
- secretar institut, facultate (235901);
- tehnoredactor (studii superioare) (264218)
- ziarist (26421).
Plan de învăţământ
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP);
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
Fișe de disciplină
Anul I
Anul II
Anul III
Teme de cercetare
- Neoliticul pe teritoriul României
- Arheologie și Istorie antică la Dunărea de Jos
- Comunităţile din Italia şi Sicilia în secolele 6 – 3 a.Chr.
- Monedă şi putere în Scythia (secolele 3 – 6)
- Istoria Sufismului
- Religiile abrahamice 
- Continuităţi religioase şi culturale în cadrul unor politici conflictuale;
- Elite sociale în Ţările Române, secolele 14 - 16
- Economia Ţărilor Române în secolele 16 - 17
- Spațiul românesc și România în relațiile internaționale;
- Dezvoltarea infrastructurii în România modernă (de la sfârşitul secolului 19 până la Primul război mondial)
- Intelectualitatea românească în perioada interbelică
- Autoritate socială versus putere oficială: elitele sud-basarabene în relație cu programul românesc interbelic de construcție națională
- Politici culturale în România comunistă
- Rusia sub regimului Putin
- Religie si societate în Europa de Est în secolul al XX-lea
- Cultură și civilizație românească – disciplină de studiu în mediul universitar
- Rolul mentalităţilor în integrarea culturală
- Mentalul colectiv în România contemporană
- Istoria libertăţii de la antici la J. S. Mil