Filosofie

Filosofia, ca expresie a conştiinţei umane, alături de religie, ştiinţă şi artă, reprezintă o manifestare inerentă a conduitei spirituale a omului. Educaţia universitară, ca mod superior de formare a omului, nu se poate lipsi de cultivarea acestei discipline a spiritului, fundamentele acestei educaţii avându-şi originea în exerciţiul filosofic.
Misiunea programului de studii Filosofie vizează în egală măsură misiuni didactice şi de cercetare ştiinţifică, acestea fiind rezumate astfel:
a. Misiune didactică: să ofere studenţilor o fundamentare teoretică pentru o bună integrare ulterioară în cercetare sau alte activităţi specifice specializării; să dezvolte capacitatea studenţilor de a percepe şi analiza principalele aspecte legate de deschidere către tot ceea ce este nou în plan cultural, filosofic şi ştiintific; asumarea unor direcţii de cercetare îndrăzneţe; atragerea tinerilor către modelele culturale performante; formarea şi stimularea gâdirii critice şi întemeietoare.
b. Misiune de cercetare ştiinţifică: să îndrepte interesul ştiinţific al studenţilor spre teorii recente şi să le pună la dispoziţie mijloace de cercetare de actualitate în domeniu;
să materializeze rezultatele cercetării întreprinse de studenţi prin participarea la diverse manifestări ştiinţifice, prin elaborarea unor lucrări originale şi documentate ştiinţific şi prin dirijarea celor mai bune articole către publicaţii de specialitate.
Obiectivele programului de studiu Filosofie urmăresc, potrivit fişelor disciplinelor, următoarele achiziţii şi transformări:
- însuşirea şi consolidarea sistemului de categorii şi concepte filosofice în perspectiva lor diacronică, dar şi în domeniile fundamentale: ontologie, gnoseologie, logică, etică, estetică, antropologie, politologie etc.;
- cunoaşterea curentelor, şcolilor şi sistemelor de gândire ale filosofiei universale şi româneşti;
- formarea gândirii critice, argumentative, problematizatoare în spiritul respectării eticii şi integrităţii academice;
- aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea problemelor lumii contemporane şi a situaţiilor proprii de viaţă.  
Competenţele programului
Competențe profesionale:
C1 Identificarea și aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice și istorice ale filosofiei: presupoziții, principii, valori, etici, modalități de gândire și practici.
C2 Ordonarea și formularea de idei, teme și probleme filosofice generale și de ramură.
C3 Identificarea prin gândire critică (analiză și evaluare logice) a punctelor tari și slabe ale unor soluții, concluzii sau abordări alternative de probleme.
C4 Evidențierea cauzelor, principiilor și semnificațiilor acțiunilor, experienței și existenței umane.
C5 Producerea / proiectarea și comunicarea de idei / cunoștințe filosofice.
C6 Medierea interumană și interculturală prin identificarea, analiza și soluționarea unor probleme interumane și interculturale
Competențe transversale:
CT1. Abordarea în mod realist și prin argumentare atât teoretică, cât și practică a unor situații-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluționării lor eficiente.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul dezvoltării autonomiei personale, inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii.
Inserţii profesionale
Programul de studii Filosofie pregătește:
- profesori în învățământul secundar şi superior;
- asistenți de cercetare; cercetători filosofi;
- eticieni;
- logicieni;
- consilieri;
- funcționari publici;
- documentariști;
- editori;
- redactori.
Planul de învăţământ
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
Fișe de disciplină
Anul I
Anul II
Anul III
 
Teme de cercetare
- Texte sacre și idei filosofice în cadrul relațiilor religioase abrahamice
- Semnificații ale normalității în spațiul cultural românesc
- Metafizica războiului
- Homo pulsator
- Europa și frontierele culturale
- Victimă şi victimizare în regimurile comuniste
- Club de filosofie pentru copii
- Filosofia eului la mintea copilului
- O problemă de spaţiu şi logică. Sens și experiment metafizic
- Spre un fundament rațional al ideii de pace. Considerațiile lui Hannah Arendt și Isaiah Berlin asupra filosofiei etice kantiene
- Mic îndrumar cognitiv