ArchTerr - Managementul integrat al patrimoniului arheologic: harta patrimoniului arheologic și procedurile administrative de protejare a patrimoniului arheologic
Domeniul de cercetare, dezvoltare şi inovare: Patrimoniu şi indentitate culturală
Tipul sursei de finanţare: UEFISCDI
 
Proiectul are drept scop proiectarea, pilotarea experimentală și validarea unui model de management al patrimoniului arheologic, aplicabil la nivel național, prin realizarea a două produse:
⇒ un instrument de lucru la dispoziția celor care gestionează informațiile și problematica referitoare la patrimoniul arheologic și, nu în ultimul rând, pentru publicul larg sub forma unei aplicații informatice care să permită stocarea informațiilor disponibile la nivelul unei unități administrativ teritoriale (județ, oraș, comună) pe această temă într-o bancă de date interconectată la o hartă digitală interactivă;
⇒ set de proceduri unitare, aplicabile tuturor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii din teritoriu, ca instrument de punere în practică a actelor normative în vigoare de protejare a patrimoniului arheologic.
 
Proiectul și-a stabilit următoarelre obiective specifice:
⇒ inventarierea tipurilor de date, documentații de specialitate și administrative referitoare la patrimoniul arheologic, analiza acestora și stabilirea modalităților de stocare și accesibilizare prin digitizare (studiu de caz - cele trei județe pilot: Constanța, Covasna și Galați);
⇒ dezvoltarea unui instrument – platformă on line – prin care să se gestioneze informațiile stocate în forme și medii: text, hărți, planuri, grafice – în format papetar, digital (realizate în diferite programe), on line (inclusiv baze de date realizate anterior) - pe nivele diferite de accesibilitate (introducere, interogare integrală, actualizare; acces pentru vizualizarea informației; acces pentru public) prin utilizarea de tehnici și metode IT și de comunicații;
⇒ validarea/experimentarea arhitecturii sistemului informatic creat la nivelul a trei județe pilot: Constanța, Covasna, Galați.
⇒ validarea soluției informatice de management integrat al patrimoniului arheologic la nivel național;
⇒ conștientizarea – de către MC/ serviciile publice deconcentrate ale acestuia din teritoriu – a stadiului de cunoaștere și documentare a patrimoniului arheologic la nivel național și teritorial;
⇒ asigurarea transferului informațiilor științifice de la nivelul cercetării fundamentale (realizate de instituții de cercetare, muzee) la nivel aplicativ, în beneficiul autorităților administrațiilor publice centrale/ al serviciilor deconcentrate ale acestora, al autorităților locale, pentru un management al patrimoniului arheologic, eficient și responsabil;
⇒ stabilirea unei strategii pe termen scurt și mediu prin colaborarea direcțiilor județene pentru cultură cu instituțiile de cercetare, muzeale, firme private cu activitate în domeniu și autoritățile publice locale în vederea înregistrării și documentării patrimoniului arheologic pentru UAT-urile pentru care lipsesc informațiile sau informațiile nu sunt actualizate în ultimii 5-10 ani;
⇒ inițierea unor colaborări directe și eficiente cu autoritățile administrației publice locale, cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și alte instituții implicate în protejarea și gestionarea patrimoniului arheologic pentru delimitarea și cadastrul siturilor arheologice;
⇒ punerea la dispoziția instituțiilor publice și a autorităților publice centrale și locale implicate în gestiunea, monitorizarea și protejarea patrimoniului arheolgic a unei interfețe adecvate a informațiilor stocate pe platforma on line;
⇒ punerea la dispoziția beneficiarilor (persoane fizice și juridice, de drept public sau privat) care intenționează să realizeze intervenții în zonele cu patrimoniu arheologic a tuturor datelor tehnice necesare pentru conservarea patrimoniului arheologic, anterior demarării investiției/intervenției în zone cu patrimoniun arheologic; 
⇒ alinierea sistemului de evidență și gestiune a patrimoniului arheolgic din România la standardele cerute de documentele programatice în vigoare în Uniunea Europeană;
⇒ alinierea sistemului de evidență și gestiune a patrimoniului arheolgic din România la standardele cerute de documentele programatice în vigoare în Uniunea Europeană;
⇒ conștientizarea comunităților locale, în special a tinerilor, privind valorile de patrimoniu cultural (arheologic) de pe teritoriul satului/comunei/orașului/județului de referință.