Relații Internaționale și Studii Europene

Misiunea programului de studii
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost inclusă în România în domeniul ştiinţelor sociale şi politice, alături de ştiinţele politice, sociologie, ştiinţele comunicării, ştiinţele administrative, fapt ce ilustrează perspectivele şi orizonturile largi ale domeniului fundamental. Misiunea specializării Relaţii internaţionale şi studii europene constă în formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul social şi politic, care să deschidă perspective atât pentru spaţiul politicii externe şi al relaţiilor internaţionale, cât şi pentru cel al cerinţelor interne ale pieţei muncii. Profesionalizarea domeniului relaţiilor internaţionale din perspectiva managerială, în România, a devenit o necesitate şi o stare de fapt în ultimii zece ani, recuperându-se astfel decalajul care a existat faţă de unele ţări vest-europene, precum şi faţă de Statelor Unite ale Americii.
Aderarea României la NATO şi la Uniunea Europeană a generat un interes sporit faţă de această specializare, care a fost recunoscută şi s-a dezvoltat ca un domeniu important al ştiinţelor sociale. Efortul de instituţionalizare a noii specializări a generat în mediul universitar românesc o experienţă şi a profesionalizare a domeniului, experienţă care ar trebui acum împărtăşită şi altor state aflate în afara Uniunii Europene şi care manifestă dorinţe evidente de a urma paşii pe care România i-a parcurs în procesul ei de integrare în Uniunea Europeană. Avem în vedere în primul rând Republica Moldova şi Ucraina. Din această perspectivă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are o importantă poziţie geografică şi strategică, fiind cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud-estul României şi un vârf de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice,culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung. Apariţia şi susţinerea specializării Relaţii internaţionale şi Studii europene în cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie
şi Teologie nu face decât să vină în întâmpinarea unei lipse evidente de specialişti în domeniile ocupaţionale aferente acestei specializări în Euroregiunea Dunărea de Jos. Deschiderea specializării Relaţii Internaţionale şi Studii europene se constituie şi într-un export de experienţă academică şi universitară al unui parteneriat început în 2005 prin semnarea unui protocol de colaborare între facultăţile cu profil social-politic şi umanistic din cadrul Universităţilor „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „B. P. Haşdeu” din Cahul si Universitatea „I. I. Mechinikov” din Odessa. În concluzie, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene reflectă efortul depus de mediul universitar românesc de instituţionalizare pe criterii profesionale a unui domeniu real, care beneficiază de o piaţă de muncă în expansiune, dinamică, aflată atât în interiorul Uniunii Europene
cât şi în afara ei şi care are nevoie de astfel de specialişti.   
Obiectivele programului
Obiectivele specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene constau în formarea unor buni cunoscători, din perspectivă multidisciplinară - istorică, sociologică, filosofică, economică şi juridică - ai sistemului relațiilor internaționale şi ai procesului de transformare a spaţiilor publice europene, care să le permită ocuparea unor locuri de muncă în care o asemenea pregătire să fie necesară (instituţii, fundaţii, mediul de afaceri). Specializarea urmăreşte să pună bazele unei mentalităţi şi culturi de tip european şi să pregătească viitorii masteranzi. Din această perspectivă, se va promova adoptarea unei structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională. Acest obiectiv poate fi realizat prin dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi profesionale solicitate în domeniul învăţământului preuniversitar, al cercetării, precum şi în cel administrativ, pe piaţa muncii existând deja o largă paletă de activităţi care necesită competenţe explicit europene. Programul contribuie şi la cooperarea regională şi internaţională de tipul interior/exterior al Uniunii Europene şi pregăteşte studenţii într-un climat spiritual integrator european. Absolvenţii specializării Relaţii internaţionale şi Studii europene pot contribui, prin integrarea lor în viaţa politică sau în diplomaţie, prin asigurarea de consultanţă sau analiză, la crearea unui corp profesional bine pregătit al funcţionarilor publici europeni. 
Competențe
Competențe profesionale:
C1 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale.
C2 Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale.
C3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene.
C4 Proiectarea de strategii în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene.
C5 Asigurarea de asistență în domeniul negocierii internaționale şi medierii între grupuri cu interese diverse.
C6 Asigurarea asistenței în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene și internaționale.
Competențe transversale:
CT1 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine.
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice.
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.
 
Inserţii profesionale
- referent relaţii externe (241913)
- consilier afaceri europene (241949)
- editorialist (245108)
- comentator publicist (245102)
- consilier instituții publice (111010)
- consilier parlamentar (111008)
- politolog (244304)
- consilier organizație politică (114101
Planul de învăţământ
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
Fișe de disciplină
Anul I
Anul II
Anul III
 
Teme de cercetare
- Elemente de drept şi de diplomaţie aplicată în răsăritul Europei
- Spaţiul românesc şi România în relaţiile internaţionale
- Diplomaţi şi diplomaţie românească
- Navigaţie şi schimburi comerciale la Dunărea de Jos
- Spaţiul danubiano-pontic în geopolitica relaţiilor internaţionale contemporane
- Integrarea culturii româneşti în cultura europeană
- Măsuri şi direcţii privind protejarea patrimoniului material şi cultural românesc în U.E. 
- Religia în cadrul relaţiilor internaţionale 
- Comunicare, opinie publică şi Mass-Media în estul Europei
- Identitate şi alteritate în comunităţile multietnice din răsăritul Europei
- Tendinţele şi necesarul de competenţe pe piaţa muncii din estul Europei
- Probleme sociale actuale în Europa de Est
- Calitatea vieţii în actualitate şi condiţia omului postmodern în Europa Răsăriteană
- Migraţie şi remigraţie în cadrul (re)aşezărilor zonale şi regionale din estul Europei: criza comunităţilor locale
- Conflictele bioetice ale societăţii contemporane în Europa Răsăriteană