Avizier

 
Depunere dosare pentru
ACORDAREA DE AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PENTRU ANUL 2024
 
 
 
 
Depunere dosare pentru
BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
SEM. I – 2023 / 2024

 

Dosarele se vor depune în perioada 29.11 - 04.12.2023,

în timpul programului cu publicul, 1230 - 1430

Bursele de performanţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică (câte una pe facultate, indiferent de programul de studiu, licenţă sau masterat) se acordă începând cu anul al doilea de studii universitare de licenţă, prin concurs, pentru un an universitar, pe baza punctajului cel mai mare obţinut de candidat conform grilei de punctaj (Anexa 1).

Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă trebuie să fie integralişti, cu media generală a anilor de studii minimum 8,50 (studenţii anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 9,00) şi să depună la secretariatul facultăţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:  

 • scrisoare de intenţie,
 • scrisoare de recomandare,
 • CV,
 • documente care să ateste implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică în anul universitar 2022-2023.

Pentru a putea beneficia de bursă de performanţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, punctajul obţinut în urma verificării documentelor care dovedesc implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică trebuie să fie minimum 20 puncte. Se punctează:

- calitatea de membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională;

- premiile şi menţiunile obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice interne / naţionale / internaţionale în anul universitar precedent, in calitate de student UDJG;

- publicarea de articole în reviste recunoscute la nivel naţional / internaţional, cu menţionarea afilierii la UDJG;

- activităţile inovative desfăşurate în anul universitar precedent;

- brevete de invenţie în anul universitar precedent (cereri de brevete depuse şi/sau brevete aprobate)                                                                                                                                          

Data şi ora afişării: 29.11.2023, ora 1400  

 
Evaluarea studenţilor

 

INFORMAȚII CAZĂRI

 
 
ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

sala AS004 (26.09 – 01.10.2023) şi sala AS007 (02.10 – 06.2023)        

 

Documente pentru înscriere:

Cerere de înscriere

Act adițional licență_An complementar

Act adițional licență

Act adițional masterat

Contract de studii Licență + anexă

Contract de studii Master + anexă

Program înscrieri:

09 – 29.09.2023, 900 – 1530

30.09 – 01.10.2023, ONLINE (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

02.10 – 05.10.2023, 900 – 1530                                                                     

06.10.2023, 900 – 1330

Acte necesare pentru înscriere: copie CI/BI, carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II şi III licenţă şi II master), diploma de licenţă în original şi suplimentul la diplomă în original (anul II master).

Acte necesare pentru achitarea taxelor: CI/BI, contract de studii sau act adiţional înregistrat la secretariatul facultăţii (AS007), bon eliberat de secretariatul facultăţii cu valoarea taxei.

Studenţii admişi la BUGET (anul I în 2023/2024) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 26.09 – 13.10.2023.

Studenţii cu TAXĂ vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 26.09 – 13.10.2023. Cei care au achitat deja o parte a taxei în luna august, vor achita diferenţa până la 50% din taxa de şcolarizare în aceeaşi perioadă. Pentru taxa de şcolarizare achitată integral până la 31.10.2023 se aplică o reducere de 10% din cuantumul acesteia.

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi,

Cod fiscal 3127522,

Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

la explicaţia plăţii se vor menţiona: numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ - IF, taxă de şcolarizare.

Taxa de şcolarizare: licenţă 2700 lei, master 3.000 lei   

Informaţii cu privire la cazare se găsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro

 

IMPORTANT!!! Studenţii îşi păstrează caliatea de student NUMAI dacă parcurg integral procedura obligatorie de înscriere.

Puncte de încasare a taxelor

 

 

 
REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENȚILOR DIN ANUL I, DOMENIUL SOCIOLOGIE
Studenții de la domeniul Sociologie care au finalizat anul I,  sunt rugați ca în perioada 11.09.-15.09.2023 să-și depună opțiunile pentru specializarea pe care doresc s-o urmeze în anii II și III de studii. Opțiunile pot fi depuse direct la secretariat sau trimise pe adresa de mail a facultății: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
• Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă, în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.
• Criteriile de repartizare și formularul pentru exprimarea opțiunilor de repartizare pot fi descărcate de aici:    https://www.fift.ugal.ro/.../edit.../CriteriiRepartizare.pdf ;
FormularOptiuni.doc (live.com)

 

GRADAȚII DE MERIT PENTRU CADRE DIDACTICE

 

Calendar gradații de merit

Regulament pentru obținerea gradațiilor de merit

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

Proceduri de înscriere

Cerere de înscriere

Contract de studii Licență + anexă

Contract de studii Master + anexă

 

TABERE STUDENȚEȘTI 2023

 

REZULTATE ACORDARE TABERE 2023

Liste studenți care au depus cerere pentru tabără de vară 2023

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti se va întruni în data de 20.06.2023, ora 1300, în sala AS007.

 

Data afişării: 23.05.2023, ora 1200

Cerere Tabere studențești 2023

Metodologie Tabere studențești 2023

CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru taberele studențești

BENEFICIARII locurilor gratuite în taberele studenţeşti pot fi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, din ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, integralişti (studenţii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior sau pe semestrul I în cazul studenţilor înmatriculaţi în anul I), în vârstă de până la 35 de ani.

Studenţii din anii terminali pot beneficia de loc gratuit în taberele studenţeşti chiar dacă au susţinut toate examenele privind finalizarea studiilor.

CALENDAR succint al modului de acordare a locurilor în taberele studenţeşti:

23 mai - afişarea metodologiei şi documentaţiei aferente de către facultăţi atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu;

24 mai - 14 iunie - completarea şi depunerea cererilor tip (Anexa nr. 4) de către studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul taberelor studenţeşti organizate de MFTES - DGPTL prin CCS; formularul se găseşte la secretariatul facultăţii, sala AS007; cererile vor fi însoţite, dacă este cazul, de documentele     justificative care atestă: implicarea în activităţi extracurriculare sau dovada că este caz social - orfan de ambii părinţi, provenit din casele de copii sau plasament familial, rom etc.;

14 iunie - desemnarea de către facultăţi a comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti, formată din decan şi prodecan sau persoane desemnate de către aceştia (exclusiv studenţi) şi un reprezentant al organizaţiilor studenţeşti;

14 iunie - afişarea datei şi locului de întâlnire a comisiei de seleţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti;

16 iunie - întocmirea şi afişarea listei cu studenţii ce se încadrează în procentul de 20% cazuri   sociale şi a listei cu studenţii integralişti care au depus cereri, ordonată după criteriile: medii obţinute în anul universitar anterior (media pe semestrul I în cazul studenţilor înscrişi în anul I), precum şi activitatea depusă în cadru organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat. Dacă este cazul, se va întocmi şi o listă de rezerve pentru fiecare categorie de studenţi;

19 - 20 iunie - analizarea listelor întocmite şi a cererilor depuse în plenul comisiei de selecţie şi întocmirea unui proces-verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în taberele studenţeşti;    

20 iunie - semnarea de către comisie a procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere şi transmiterea acestuia către secretariatul facultăţii;

21 - 23 iunie - primirea contestaţiilor;

26 - 27 iunie - întrunirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor; întocmirea listelor finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără după soluţionarea contestaţiilor şi afişarea acestora până la data de 27 iunie 2023, ora 1600;

03 iulie - primirea de către Universitate a adresei emise de Casa de Cultură a Studenţilor conţinând inforrnaţii exacte despre: denumirea locului de tabără, adresa completă, persoana de legătură din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor, seriile (perioadele), numărul de locuri;

04 iulie - repartizarea de către Universitate facultăţilor a locurilor de tabără, locaţiilor şi perioadelor;

05 - 06 iulie - întrunirea comisiei de selecţie şi întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără; în funcţie de numărul locurilor alocate fiecarei facultăţi şi prin respectarea ordinii din listele finale, studenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi C.I./B.I./paşaport (original şi copie, copiile urmând a fi ataşate ulterior   diagramelor de cazare întocmite de către CCS). În momentul întâlnirii comisiei cu beneficiarii locurilor de tabără se vor completa borderourile cu beneficiari întocmite pe serii (perioade) şi locaţii (Anexa nr. 3);

07 iulie - întocmirea de către secretariatul facultăţii a urrnătoarelor documente: proeesele verbale, listele finale cu studenţii beneficiari, borderourile cu studenţii   beneficiari, centralizarea borderourilor cu studenţii beneficiari.

Cererile pot fi transmise și electronic pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROGRAM PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR STUDENȚILOR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE – PROGRAM EURO 200

https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/12199-program-pentru-acordarea-unui-ajutor-financiar-studentilor-in-vederea-achizitionarii-de-calculatoare-program-euro

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

Dragi studenți,

Vă invităm să participați la procesul de evaluare a cadrelor didactice și a mediului de învățare, derulat, în perioada 02-31 mai 2023, de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Scopul evaluării este de a cunoaște nivelul de satisfacţie a studenţilor cu privire la calitatea procesului educativ-formativ și nivelul de satisfacţie a studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de instituția de învățământ.

Evaluarea se realizează pentru facultatea și programul de studii (licență/master) la care sunteți înmatriculați.

Vă invităm să accesați platforma pentru evaluare la adresa: https://evaluare.ugal.ro/index.php/ro/   și să completați chestionarele online pentru evaluarea cadrelor didactice și a mediului de învățare.

Platforma pentru evaluare poate fi accesată doar în perioada 2- 31 mai 2023.

Data afișării: 02.05.2023

 
 
CONCURS DE ESEURI STUDENȚEȘTI
#youthtakeattitude

 

Studenții de la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene sunt invitați să participe la concursul de eseuri studențești ce se va desfășura în perioada 17 - 19 mai 2023.
Înscrierile se pot face până la data de 28 aprilie 2023, orele 00:00

Detalii

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOŢIEI 2022 ŞI A CELOR DIN PROMOŢIILE ANTERIOARE

EXAMEN LICENŢĂ/DISERTAŢIE

– sesiunea februarie 2023 –

 

Desfășurarea examenelor de licență/dizertație

Perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie:

 • 08.02 - 10.02.2023 (Istorie, Filosofie, Resurse umane/ Sociologie, T.O.A.S., G.I.S.C.E.E., S.O.A.S.)
 •  30.01 - 03.02.2023 (R.I.S.E.)
 •  27.02 - 28.02.2023 (Artă sacră)

Examenele de licenţă şi disertaţie se vor susţine în perioada 14.02 - 17.02.2023 (Istorie, Filosofie, Resurse umane/ Sociologie, T.O.A.S., G.I.S.C.E.E., S.O.A.S.), 06.02 - 10.02.2023 (R.I.S.E.) şi 1.03 - 3.03.2023 (Artă sacră). Programarea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie va fi afişată ulterior.

Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie se va face la secretariatul F.I.F.T. (sala AS007) cu următoarele documente:

 • - cererea de înscriere la examenul de licenţă / disertaţie completată cu datele personale (documentul se gasesşte la secretariat);
 • - fişa de lichidare (documentul se gasesşte la secretariat);
 • - acordul profesorului coordonator pentru prezentarea şi susţinerera lucrării în faţa comisiei de examinare;
 • - lucrarea de licenţă sau lucrarea de disertaţie printată, însoţită de un CD cu lucrarea în format electronic (.pdf);
 • - chitanţa de plată a taxei de 600 lei pentru examenul de licenţă/disertaţie (pentru absolvenţii din promoţiile anterioare);
 • - 2 fotografii tip buletin, format 3x4, realizate recent, pe hârtie fotografică (doar pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă, nu şi cei de la master).

Absolvenţii din promoţia 2022 care nu vor susţine examenul de licenţă/disertaţie în sesiunea februarie 2023, vor putea susţine examenul de finalizare a studiilor în oricare altă sesiune a anilor următori doar cu plata taxei aferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Notă: Absolvenţii care nu au diplomele (de bacalaureat şi/sau de licenţă) în original la dosar sunt rugaţi să le aducă, în caz contrar nu pot fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. Se vor înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară complet încheiată. 

                                DECANATUL

 
 
 
 DESCHIDEREA OFICIALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 LA FIFT

Studenții și profesorii Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie sunt invitați luni, 3 octombrie 2022, ora 14.00, în sala AS011, la deschiderea oficială a cursurilor facultății pentru anul universitar 2022-2023.

 

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

    sala AS004 (26.09 – 07.10.2022)           

Program înscrieri:  

    09 – 30.09.2022, 830 – 1530

   01.10 – 02.10.2022, ONLINE (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

   03.10 – 06.10.2022, 830 – 1530

   07.10.2022, 900 – 1500

 • Pentru inscrierea online in anul universitar 2022-2023, studentii vor descarca, completa si retransmite pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. urmatoarele documente (impreuna cu o copie a cartii de identitate):

  - pentru anul Ilicenta: Anexa 1 si Anexa 2;         

  - pentru anii II si IIIlicentaAnexa 1 si Anexa 3;

  - pentru anul ImasterAnexa 1 si Anexa 4;       

       -  pentru anul II, master: Anexa 1 si Anexa 5.

 • Acte necesare pentru înscriere: copie CI/BI, carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II şi III licenţă şi master), diploma de licenţă în original şi suplimentul la diplomă în original (anul II master).
 • Acte necesare pentru achitarea taxelor: CI/BI, contract de studii sau act adiţional înregistrat la secretariatul facultăţii (AS007), bon eliberat de secretariatul facultăţii cu valoarea taxei.

Studenţii admişi la BUGET (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 26.09 – 14.10.2022.

Studenţii cu TAXĂ vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 26.09 – 14.10.2022. Cei care au achitat deja o parte a taxei în luna august, vor achita diferenţa până la 50% din taxa de şcolarizare în aceeaşi perioadă.

 • Puncte de încasare a taxelor (numerar şi POS): corpul D, str. Domnească nr. 111 (26.09 – 14.10.2022, 900-1500) şi corpul U, str. Domnească nr. 47, sala U13 (26.09 – 14.10.2022, 900-1500).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi,

Cod fiscal 3127522,

Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

la explicaţia plăţii se vor menţiona: numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ - IF, taxă de şcolarizare.

Taxa de şcolarizare: licenţă 2700 lei, master 3.000 lei    

Informaţii cu privire la cazare se găsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro

IMPORTANT!!!  Studenţii îşi păstrează caliatea de student NUMAI dacă parcurg integral procedura obligatorie de înscriere.
 
 
REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENȚILOR DIN ANUL I, DOMENIUL SOCIOLOGIE
 
Studenții de la domeniul Sociologie care au finalizat anul I,  sunt rugați ca în perioada 5.09.-9.09.2022 să-și depună opțiunile pentru specializarea pe care doresc s-o urmeze în anii II și III de studii. Opțiunile pot fi depuse direct la secretariat sau trimise pe adresa de mail a facultății: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
• Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă, în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.
• Criteriile de repartizare și formularul pentru exprimarea opțiunilor de repartizare pot fi descărcate de aici: https://www.fift.ugal.ro/.../edit.../CriteriiRepartizare.pdf ;
FormularOptiuni.doc (live.com)
 
TABERE STUDENȚEȘTI PENTRU VARA 2022
 
DECONTARE ABONAMENTE DE TRANSPORT ÎN COMUN
În vederea decontării abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziţie de TRANSURB, studenţii vor completa, în perioada 1 - 7 ale fiecărei luni, la secretariatul facultăţii (sala AS007), o cerere la care vor anexa următoarele documente:
- bonul fiscal, în original, pentru luna în curs sau maxim luna anterioară,
- copie legitimaţie de transport (faţă-verso), vizată pentru anul în curs,
- copie card transport,
- copie actului de identitate (CI/paşaport),
- extras de cont (se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică).
Pe toate copiile depuse studentul va scrie Conform cu originalul şi va semna.
• Studenţii sunt rugaţi să aibă asupra lor toate documentele ce se vor anexa la cerere. Copiile actelor solicitate NU se vor face în secretariat.
Limita de vârstă pentru depunerea cererilor de decont este de 26 ani.
Virarea sumelor în conturile studenţilor se face până în ultima zi a lunii, inclusiv.

MĂSURI SARS-COV2
Studenții cazați în căminele UDJG, care sosesc în România pentru frecventarea studiilor, sunt obligați la intrarea în țară să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectarea cu SARS-COV2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii în țară, în conformitate cu HCNSU 111/2021.
Persoanele care nu prezintă testul PCR sunt obligate să respecte carantina de 14 zile. Menționăm că UDJG nu poate asigura spațiu de carantinare pentru mai mult de 15 persoane, iar la momentul de față capacitatea de cazare este ocupată în proporție de 100%.
afişare: 7 ianuarie 2022

 ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
sala AS004, 30.09 – 08.10.2021
Program înscrieri: 30.09 – 01.10.2021, 9.00 – 15.30; 02.10 – 03.10.2021, 9.00 – 15.00; 04.10 – 07.10.2021, 9.00 – 15.00; 08.10.2021, 9.00 – 15.00.
Acte necesare pentru înscriere: copie CI/BI, carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II şi III licenţă şi master), diploma de licenţă în original şi suplimentul la diplomă în original (anul II master).
Acte necesare pentru achitarea taxelor: CI/BI, contract de studii sau act adiţional înregistrat la secretariatul facultăţii, bon eliberat de secretariatul facultăţii cu valoarea taxei.
Studenţii admişi la buget (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 30.09 – 15.10.2021.
Studenţii cu taxă vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 30.09 – 15.10.2021.
Cei care au achitat deja o parte a taxei în luna august, vor achita diferenţa până la 50% din taxa de şcolarizare în aceeaşi perioadă.
Puncte de încasare a taxelor (numerar şi POS): corpul D, str. Domnească nr. 111 (30.09 – 08.10.2021, 9.00-15.00) şi corpul U, str. Domnească nr. 47, sala U13 (30.09 – 15.10.2021, 9.00-15.00).
Coordonate pentru achitarea taxei on-line: cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi, cod fiscal 3127522, beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; la explicaţia plăţii se vor menţiona: numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ - IF, taxă de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare: licenţă 2700 lei, master 3.000 lei.
Informaţii cu privire la cazare se găsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro.
IMPORTANT!!!  Studenţii îşi păstrează caliatea de student numai dacă parcurg integral procedura de înscriere.

ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021 - 2022

• Conform deciziei Consiliului Facultăţii din 28.09.2021, activităţile didactice din semestrul I se vor desfăşura astfel:
⇒ pentru ciclul I, studii de licenţă, activităţile didactice se vor desfăşura online pe platforma Microsoft Teams, cu excepţia acelor activităţi care necesită prezenţa fizică.
⇒ pentru ciclul II, studii de masterat, activităţile didactice se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams.
• În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Consiliul Facultăţii va reevalua modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice.
• Deschiderea anului universitar 2021 - 2022 se va realiza pe 4 octombrie, ora 11.00, în sala AS 011, doar cu prezenţa studenţilor din anul I.

EVALUAREA STUDENŢILOR PROMOVAŢI, 2020 - 2021
• 24 septembrie 2021, ora 14.00: a fost afişată la avizierul facultăţii evaluarea studenţilor care au promovat anul universitar 2020 - 2021 (însoţită de forma de finanţare).
• Studenţii care nu au promovat vor trece la taxă.
• Contestaţiile se pot depune la secretariatul facultăţii (AS 007), până la data de 27 septembrie 2021, ora 16.00.

Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă,  în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.

PROGRAMUL SECRETARIATULUI FIFT, AUGUST 2021
în perioada 9 - 22 august 2021, secretariatul facultăţii va fi inchis, personalul fiind în concediu de odihnă. Pentru rezolvarea problemelor aflate în competenţa secretariatului FIFT, vă rugăm să faceţi demersurile necesare până pe 6 august 2021 (vineri).

 
Ref: Program “EURO 200” privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
pentru elevi şi studenţi cu venituri mici in anul 2021
 
Vă comunicăm că începând cu data prezentei, începe derularea programului “EURO 200” pentru anul 2020, conform calendarului anexat.
Documentaţia necesară:
- Legea nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1294 / 2004 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de acodrare a ajutorului financiar este 4 mai 2021.
Dosarele, însoţite de documentele prevăzute în legislaţie, vor fi înaintate la Biroul secretariat rectorat pe data de 4 mai 2021.

Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind acordarea burselor de performanţă, de merit şi a celor sociale în semestrul II al anului universitar 2020 - 2021!
 

Vă rugăm, vizitaţi pagina tematică licenţă pentru examenul de finalizare a studiilor în sesiunile vară şi toamnă 2021, sesiunea de iarnă 2022!

 
 

Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind întocmirea dosarelor pentru bursele sociale şi cele de performanţă!

 


Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina orar - licenţă pentru ultimele modificări, operate pe 6 octombrie 2020.

 


Ghid de utilizare a resurselor informatice oferite studenţilor de către Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 


 
              ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI III CARE URMEAZĂ MODULUL DIDACTIC
Marţi, 29 SEPTEMBRIE, se va efectua instructajul cu privire la desfăşurarea PRACTICII PEDAGOGICE pe semestrul I, anul universitar 2020-2021. Totodată studenţii vor fi repartizaţi la şcolile unde vor desfăşura această practică.
Pentru instructaj studenţii se vor prezenta în sala AS 004 după următorul program:
- ora 9 Anul III ISTORIE
- ora 10,30 Anul III FILOSOFIE, TOAS şi RESURSE UMANE.
Coordonatori practică:
Prof. dr. Ivan Ivlampie
Conf. dr. Mihai Androne
 

 
 

 
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A STUDENŢILOR DIN ANII II ŞI III LICENŢĂ, ANUL II MASTER
Sala: AS004
Program: 25, 26, 27.09.2020: 9.00 - 13.00; 28, 29, 30.09.2020 Şi 01.10.2020: 9.00 - 16.00
Acte necesare: CI/BI, carnet DE student, legitimaţia transport