Sociologie

Programul de licență Sociologie este destinat tinerilor pasionați de cunoașterea vieții sociale umane și dornici de a descoperi mecanismele unui univers perpetuu și infinit în manifestare și posibilități de transformare. Societatea umană este un domeniu de studiu viu și dinamic, o lume complexă și pestriță, în care gravitează, pe baza unor reguli nescrise, grupuri, comportamente, ierarhii, relații interumane, instituții, valori, norme sociale și culturale, probleme de viață ale oamenilor, moduri de trai, activități și mentalități, simboluri și semnificații, normalitate sau devianță, religie și viața spirituală, fenomene demografice, conflicte și multe alte structuri, toate supuse unui continuu proces de schimbare ce influențează viețile noastre de zi cu zi. Fiecare colectivitate are particularitățile sale determinate istoric, spațial și cultural, astfel încât se poate vorbi nu de o societate, ci de o mare diversitate de societăți. Din acest motiv, studiul sociologic constituie un demers incitant și plin de responsabilitate, obiectul său de studiu fiind chiar ființa noastră socială, un tărâm fascinant prin diversitate și frumusețe și întotdeauna încărcat de mister.
Specializarea de licență Sociologie face parte din domeniul fundamental Sociologie și este gestionată de Departamentul de Istorie, Filosofie și Sociologie, din cadrul Facultății de Istorie Filosofie și Teologie. Programul de licență Sociologie funcționează din anul 2005, conform H.G. 916/11.08.2005 și a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 580 din 9 iulie 2014. Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: Hotărârea Consiliului ARACIS în ședința din data de 16.04.2020 cu privire la avizele acordate în urma evaluării.
Misiunea programului de studii
Prin crearea unui cadru academic adecvat, programul de licență  Sociologie își propune să formeze specialiști cu înaltă calificare în profesii specifice, în concordanță cu standardele europene și cu cerințele pieței muncii. Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ din cadrul specializării se realizează prin îmbinarea teoretică și practică a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică, astfel:
a. Misiune didactică: Să ofere studenţilor o bază teoretică şi aplicativă solidă, necesară şi oportună integrării lor în activităţile socio-profesionale. Să dezvolte capacitatea studenţilor de a proiecta şi conduce cercetări pe teme sociale, de a elabora şi pune în practică politici și măsuri de redresare socială. Să genereze, în procesul instructiv-formativ, determinarea şi ataşamentul studenţilor faţă de profesia pentru care au optat, o atitudine deontologică ireproşabilă şi o implicare responsabilă şi competentă în activitatea curentă, cu profunde rezonanţe umane şi efecte în plan macrosocial.
b. Misiune de cercetare ştiinţifică: Să promoveze cercetarea ştiinţifică, în care sunt angrenaţi toţi studenţii, pentru o cât mai bună pregătire teoretico-aplicativă. Să creeze permanent o zonă de convergenţă între demersurile didactice şi ştiinţifice, astfel încât activitatea de predare-învăţare să beneficieze de cele mai noi achiziții științifice de specialitate. Să sprijine şi să stimuleze participarea studenţilor la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, conferinţe ştiinţifice atât în mod colectiv, cât şi individual; rezultatele cercetărilor vor fi prezentate la sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale şi cuprinse în publicaţii de profil prestigioase, inclusiv cele cotate ISI sau menţionate în baze de date internaţionale.
Obiectivele programului
- Formarea unor buni cunoscători, din perspectivă multidisciplinară - istorică, sociologică, filosofică, economică şi juridică - ai sistemului relațiilor interumane şi al procesului de transformare a spaţiilor profesionale europene, care să le permită ocuparea unor locuri de muncă specifice în instituțiile publice sau private de pe piața muncii  (instituţii, fundaţii, mediul de afaceri).
- Promovarea și dezvoltarea sociologiei ca știință cu rol fundamental în viața intelectuală a societății românești și europene moderne.
- Pregătirea viitorilor masteranzi în domeniul științelor sociale sau a unor domenii conexe.
- Promovarea și adoptarea unei structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor o varietate largă de opțiuni în vederea integrării lor  profesionale.
- Formarea unei mentalităţi şi culturi de tip european care să permită crearea unui corp profesional bine pregătit al funcţionarilor publici europeni.
- Transfer de cunoștințe şi dezvoltare de abilităţi profesionale solicitate în domeniul învăţământului preuniversitar, al cercetării, precum şi în cel administrativ.
- Promovarea cooperării regionale şi internaţionale prin pregătirea studenților într-un climat spiritual integrator european.
Competențe profesionale
- Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piaţă etc.
- Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii şi comunităţi.
- Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici publice şi sociale.
- Gestionarea sistemelor de date sociale.
- Consiliere profesională şi de integrare socială.
- Analiza comunicării sociale.
Competențe transversale
- Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională.
- Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
- Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, cât și într-o limbă de circulație internațională.
Inserții profesionale
- Instituții de învățământ: cadru didactic în domeniul socio-uman; consilier școlar
- Administrația publică centrală și locală: sociolog; consilier; analist pe probleme de dezvoltare economico-socială
- Unități economice și comerciale, servicii sociale (sănătate, educație, asistență și protecție socială etc.), organizații sindicale, organizații neguvernamentale (fundații, asociații), în sistemul mijloacelor de comunicare în masă și jurnalism: sociolog; manager servicii sociale; specialist în elaborarea și implementarea de politici și strategii sociale
- Agenții de dezvoltare regională: consilier; expert în identificarea problemelor sociale locale
- Firme de consultanță în domeniul proiectării sociale: consilier în domeniul comunicării
- Institute de cercetare sociologică, studii de piață, opinie publică și politică: cercetător în sociologie; cercetător în dezvoltare comunitară; referent de specialitate marketing; analist politic; cercetător în demografie
- Instituții culturale afiliate autorităţilor locale şi centrale: specialist în relații publice; referent cultural                  
- Instituţii de presă: redactor în presa de specialitate sau cultural-științifică
- Institute de cercetare în domeniul socio-uman, întreprinderi și corporații economice; cercetător științific; consilier statistician
Plan de învăţământ
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
Fișe de disciplină
Anul I
Anul II
Anul III
Teme de cercetare
 • Comparaţie între tipurile de conflicte dintre axiologiile ante- şi post-nouăzeciste
 • Europa și frontierele culturale
 • Condiția umană sub semnul anomiei sociale
 • Decizie şi responsabilitate morală
 • Internship, stagiu de practică și voluntariat ca forme legale de dobândire a experienței profesionale, înainte de intrarea pe piața muncii. Legislație, proceduri și realități
 • Metode, tehnici și proceduri de lucru în asistența socială
 • Agresivitate şi totalitarism social
 • Cercetare cu privire la noile orientări în sociologia ORGANIZAȚIILOR
 • Autori și orientăți în studiul fenomenului religios
 • Toleranță și conviețuire socială
 • Epoca post-adevăr anunță o schimbare de paradigmă în cunoașterea socială
 • Victimă şi victimizare în regimurile comuniste
 • Sacrul ca element apriori în structura conștiinței
 • Identitate şi alteritate în era primitivă a globalizării
 • Smartphone-ul este una dintre externalizările minții ce aspiră la statul de extensie a ei
 • Banii, puterea alienată a umanității
 • Identitate europeană prin cultură
 • Morală şi resentiment în societatea contemporană
 • Cercetare privind eficiența consilierii și orientării în carieră a studenților

 


Atenţie!
Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
• Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă,  în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.
• Criteriile de repartizare și formularul pentru exprimarea opțiunilor de repartizare pot fi descărcate de aici: criterii de repartizare; formular pentru opţiuni.