Tabere

TABERE STUDENȚEȘTI - Iarna 2024

Cerere pentru tabăra de iarnă 2024

Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2024

Calendar al modului de acordare a locurilor în taberele studențești 2024

Repartizarea taberelor studențești 2024

 

TABERE STUDENȚEȘTI VARA 2023

 

REZULTATE ACORDARE TABERE 2023

Liste studenți care au depus cerere pentru tabără de vară 2023

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti se va întruni în data de 20.06.2023, ora 1300, în sala AS007.

Data afişării: 23.05.2023, ora 1200

Cerere Tabere studențești 2023

Metodologie Tabere studențești 2023

CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru taberele studențești

BENEFICIARII locurilor gratuite în taberele studenţeşti pot fi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, din ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, integralişti (studenţii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior sau pe semestrul I în cazul studenţilor înmatriculaţi în anul I), în vârstă de până la 35 de ani.

Studenţii din anii terminali pot beneficia de loc gratuit în taberele studenţeşti chiar dacă au susţinut toate examenele privind finalizarea studiilor.

CALENDAR succint al modului de acordare a locurilor în taberele studenţeşti:

23 mai - afişarea metodologiei şi documentaţiei aferente de către facultăţi atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu;

24 mai - 14 iunie - completarea şi depunerea cererilor tip (Anexa nr. 4) de către studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul taberelor studenţeşti organizate de MFTES - DGPTL prin CCS; formularul se găseşte la secretariatul facultăţii, sala AS007; cererile vor fi însoţite, dacă este cazul, de documentele     justificative care atestă: implicarea în activităţi extracurriculare sau dovada că este caz social - orfan de ambii părinţi, provenit din casele de copii sau plasament familial, rom etc.;

14 iunie - desemnarea de către facultăţi a comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti, formată din decan şi prodecan sau persoane desemnate de către aceştia (exclusiv studenţi) şi un reprezentant al organizaţiilor studenţeşti;

14 iunie - afişarea datei şi locului de întâlnire a comisiei de seleţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti;

16 iunie - întocmirea şi afişarea listei cu studenţii ce se încadrează în procentul de 20% cazuri   sociale şi a listei cu studenţii integralişti care au depus cereri, ordonată după criteriile: medii obţinute în anul universitar anterior (media pe semestrul I în cazul studenţilor înscrişi în anul I), precum şi activitatea depusă în cadru organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat. Dacă este cazul, se va întocmi şi o listă de rezerve pentru fiecare categorie de studenţi;

19 - 20 iunie - analizarea listelor întocmite şi a cererilor depuse în plenul comisiei de selecţie şi întocmirea unui proces-verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în taberele studenţeşti;    

20 iunie - semnarea de către comisie a procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere şi transmiterea acestuia către secretariatul facultăţii;

21 - 23 iunie - primirea contestaţiilor;

26 - 27 iunie - întrunirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor; întocmirea listelor finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără după soluţionarea contestaţiilor şi afişarea acestora până la data de 27 iunie 2023, ora 1600;

03 iulie - primirea de către Universitate a adresei emise de Casa de Cultură a Studenţilor conţinând inforrnaţii exacte despre: denumirea locului de tabără, adresa completă, persoana de legătură din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor, seriile (perioadele), numărul de locuri;

04 iulie - repartizarea de către Universitate facultăţilor a locurilor de tabără, locaţiilor şi perioadelor;

05 - 06 iulie - întrunirea comisiei de selecţie şi întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără; în funcţie de numărul locurilor alocate fiecarei facultăţi şi prin respectarea ordinii din listele finale, studenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi C.I./B.I./paşaport (original şi copie, copiile urmând a fi ataşate ulterior   diagramelor de cazare întocmite de către CCS). În momentul întâlnirii comisiei cu beneficiarii locurilor de tabără se vor completa borderourile cu beneficiari întocmite pe serii (perioade) şi locaţii (Anexa nr. 3);

07 iulie - întocmirea de către secretariatul facultăţii a urrnătoarelor documente: proeesele verbale, listele finale cu studenţii beneficiari, borderourile cu studenţii   beneficiari, centralizarea borderourilor cu studenţii beneficiari.

Cererile pot fi transmise și electronic pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LISTE FINALE TABERE 2022

REZULTATE ACORDARE TABERE 2022

LISTA STUDENŢILOR CARE AU DEPUS CERERI PENTRU TABERELE DE VARĂ 2022 

 

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse – Direcţia Generală Politici pentru Tineret și Locuire, organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, în perioada vacanței de vară, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.

Studenții beneficiază, pe perioada taberelor studențești, de locuri gratuite în tabere - în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat.

Perioada de depunere a cererilor este: 5.07.2022 - 10.07.2022

Detalii cu privire la înscrierea în tabără puteți găsi aici.