Resurse umane

Misiunea programului de studii
Programul de studii pregătește specialiști în domeniul resurselor umane și formează competențe și abilități necesare desfășurării activităților profesionale specifice departamentelor de resurse umane ale organizațiilor din sectoarele public, privat și nonguvernamental.
Obiective
- Oferă un serviciu educațional care îmbină pregătirea teoretică și aplicativă din domeniul Resurselor umane, prin respectarea standardelor de calitate specifice formării profesionale de nivel universitar;
- Formează competențe generale și transversale, precum și cunoștințe specializate din domeniul resurselor umane, în context interdisciplinar;
- Formează abilități necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane, cu ajutorul cărora absolvenții programului de studii să fie capabili să ofere servicii precum: recrutarea și selecția de personal, analize ocupaționale, politici de personal, consiliere profesională, formare profesională, studii de piață, analiza fișelor de post etc;
- Oferă un mediu de instruire a viitorilor specialiști în domeniul resurselor umane prin utilizarea metodelor de predare-învățare-evaluare centrate pe student (dezvoltarea lui intelectuală, personală și profesională) și prin formarea capacității de adaptare a acestuia la evoluția pieței muncii și societății.
Competenţe generale
- Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor și instrumentelor de cercetare sociologică necesare studierii grupurilor organizaționale;
- Proiectarea cercetării sociologice adaptată specificului grupurilor organizaționale din sectorul public și privat, în vederea studierii culturii organizaționale, realizării studiilor de piață, a analizelor de impact a diagnozelor și prognozelor necesarului de personal și a altor problematici specifice resursei umane dintr-o organizație;
- Realizarea de cercetări sociologice asupra grupurilor organizaționale, culegerea, analizarea și interpretarea datelor sociale în organizații, indiferent de forma lor;
- Diagnosticarea mediului organizațional;
- Aplicarea corectă a proceselor complexe de management al resurselor umane, de gestionare, eficientizare și valorificare a resursei umane dintr-o organizație;
- Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație;
Analiza relațiilor sociale din cadrul grupului organizațional, atât sub raport ierarhic, cât și la același nivel ierarhic.
Competenţe transversale
- Utilizarea eficientă a cunoștințelor, a metodelor și tehnicilor dobândite, precum și a surselor de informare, de comunicare și de documentare pe internet, baze de date, cursuri on-line, programe (software) și aplicații specifice muncii în domeniul resurselor umane;
- Aplicarea adecvată a procesului de planificare a muncii individuale și în echipă, dobândirea deprinderilor de muncă eficientă, riguroasă, responsabilă, centrată pe rezultate, respectarea valorilor și principiilor codului deontologic al profesionistului în resurse umane;
- Aplicarea eficientă și adecvată a tehnicilor de comunicare și relaționare în grup, a capacității de relaționare interpersonală empatică și asumarea de roluri specifice în cadrul muncii în echipă, de comunicare într-un limbaj specializat corect din punct de vedere științific și lingvistic, atât în limba română, cât și în alte limbi de circulație internațională.
Inserţii profesionale*:
- grupa majoră 2: Specialiști în diverse domenii de activitate
- subgrupa majoră 24: Specialiști în domeniul administrativ-comercial
- grupa minoră 242: Specialiști în domeniul administrativ
- grupa de bază 2423: Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
                            242314: Specialist resurse umane
                            242323: Specialist în relații de muncă
                            242322: Specialist în dezvoltare organizațională
* Ocupații din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) aferente calificărilor înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform  programului de studiu de licență Resurse umane, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare.
Planul de învăţământ
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
Fișe de disciplină
Anul I
- Anul II
- Anul III
 
Teme de cercetare
- Diviziunea muncii
- Revoluția industrială și munca umană
- Organizații sindicale
- Cultură organizațională
- Organizații studențești
- Legislație și proceduri în domeniul resurselor umane
- Etica și deontologia profesionistului în HR
- Profilul generațiilor încadrate pe piața muncii
- Managementul resurselor umane
- Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii
- Traiectorii profesionale
- Educație profesională
- Strategii ale resurselor umane
- Conflicte organizaționale
- Conflictul social
- Relații publice
- Coaching și dezvoltarea carierei profesionale
- Metode și tehnici de recrutare a personalului
- Climat organizațional
- Motivația alegerii profesiei
 

Atenţie!
Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
• Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă,  în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.
• Criteriile de repartizare și formularul pentru exprimarea opțiunilor de repartizare pot fi descărcate de aici: criterii de repartizare; formular pentru opţiuni.