Misiune

Misiunea FIFT este de a oferi cunoaştere la nivelul exigenţelor academice, de a forma prin intermediul unor programe de studii moderne (licenţă – masterat – doctorat) specialişti capabili să se integreze pe piaţa muncii. Pentru a ne îndeplini misiunea, conducerea FIFT are rolul de a asigura un climat intern stimulativ intelectual, o ofertă educaţională bazată pe cele trei cicluri, integrată în Procesul Bologna, un sistem de credite transferabile relativ bine pus la punct, cadre didactice de calitate, şcoli de vară, simpozioane, seminarii, conferinţe internaţionale, asigurarea unei bune mobilităţi a studenților şi a personalului academic prin programe de tip Erasmus+.
 
Strategia are în vedere următoarele direcţii:
- Dezvoltarea şi consolidarea procesului de învăţământ pe toate cele trei nivele – licenţă, master şi doctorat – care să corespundă necesităţilor actuale şi de perspectivă ale învăţământului românesc şi ale pieţei muncii. 
- Dezvoltarea colectivului prin încurajarea cercetării, în aşa fel încât la viitoarele ierarhizări specializările care intră în tutela FIFT să se plaseze pe o poziţie cât mai înaltă. Vom căuta să atragem în corpul profesoral al FIFT specialişti, pe criterii de performanţă, care să acopere anumite zone vulnerabile din portofoliul nostru (sociologie, asistenţă socială, ştiinţe politice, artă sacră), specialişti care să contribuie la creşterea randamentului educaţional şi ştiinţific al colectivului.
- Susţinerea şcolii doctorale în domeniul Istorie şi acreditarea la nivelul IOSUD Galaţi a domeniului Filosofie. 
- Dezvoltarea parteneriatului început încă din 2007 cu Facultăţile de profil din Euroregiunea Dunărea de Jos la nivelul programelor academice şi a producţiei ştiinţifice, precum şi diversificarea legăturilor cu instituţii din interiorul Uniunii Europene.
- Atragerea şi transformarea mediului economico-social într-un partener al FIFT, în vederea pragmatizării ofertei educaţionale, în diversificarea practicii de specialitate şi în alte activităţi din afara Universităţii.
- Încurajarea înscrierii colegilor în organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, în cadrul comisiilor ARACIS etc., care contribuie direct sau indirect la vizibilitatea şi creşterea prestigiului colectivului FIFT/UDJG.
- Asumarea de către FIFT a rolului de factor cultural în cadrul comunităţii locale şi regionale, prin organizarea de activităţi culturale periodice care să fie bine popularizate şi diseminate. De altfel, prin implicarea eficientă în viaţa socială şi culturală a comunităţii locale şi regionale FIFT poate deveni avangarda conceptului: „O Universitate în Comunitate”.
- Transformarea studentului într-un partener prin încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor studenţeşti, prin asigurarea unei educaţii de calitate, prin diversificarea mobilităţilor studenţeşti etc. Aceste direcţii sau obiective generale vor necesita un efort constant de mobilizare şi de planificare a întregii resurse umane, de aceea este foarte importantă vizibilitatea structurilor de conducere de la nivelul FIFT.