Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară „Sf. Trei Ierarhi” (CCTOI)

CENTRUL DE CERCETARE TEOLOGICĂ ORTODOXĂ INTERDISCIPLINARĂ
"SFINȚII TREI IERARHI" – C.C.T.O.I.
Misiune și strategie
Misiunea Centrului de Cercetare înfiinţat în cadrul Departamentului de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie se circumscrie celei a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Misiunea Centrului pune accentul pe colaborarea la nivel didactic şi de cercetare ştiinţifică cu domeniile Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, cu facultăţile socio-umaniste din universitate, precum şi cu facultăţile de teologie din ţară şi alte instituţii ce desfăşoară activităţi complementare, pentru a analiza, dezbate şi aprofunda diverse teme şi probleme (cum ar fi: întrebări referitoare la existenţa lui Dumnezeu, originea şi destinul omului, sensul vieţii şi multiplele probleme legate de existenţa umană în general, modele şi idealuri în societatea actuală), în care teologia ortodoxă şi gândirea creştină, în general, sunt chemate să lucreze în comun cu ştiinţele laice. Toate acestea şi multe altele solicită în fapt o analiză şi un răspuns competent inspirat din raţiunea umană şi din revelaţia divină în acelaşi timp. În vederea realizării misiunii de cercetare a fost creat, în cadrul Departamentului un centru de cercetare, în parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos. Rezultatele cercetării sunt puse în valoare prin intermediul anuarului Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos, Fascicula XVI a Analelor Universității ”Dunărea de Jos”.
Strategia urmărită în vederea împlinirii obiectivelor Centrului este orientată către desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică de înalt nivel, integrată în schimbul de valori naţional şi internaţional, atât în domeniul teologic, cât și în cel al științelor socio-umaniste. Se are în vedere dezvoltarea Centrului de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară pe următoarele direcţii: cooptarea studenţilor în activităţile de cercetare ale centrului; organizarea sesiunilor ştiintifice ale studenţilor sub egida centrului de cercetare; organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale a cadrelor didactice ale Departamentului de Teologie; publicarea lucrărilor susţinute în cadrul colocviilor şi a simpozioanelor ştiinţifice; publicarea sub egida centrului de cercetare a cărţilor, cursurilor, suporturilor de curs, etc. şi a altor auxiliare cu caracter didactic; invitarea unor specialişti din ţară şi străinătate pentru a susţine prelegeri pe diferite teme masteranzilor; organizarea unor activitãţi cu caracter ştiinţific şi metodologic care să vizeze predarea disciplinelor prevăzute de planul de studii masterale; amplificarea relaţiilor de colaborare cu universitãţi din ţară şi din străinătate; dezvoltarea mobilităţilor studenţilor masteranzi dar şi a cadrelor didactice în vederea perfecţionării şiinţifice şi didactice; dezvoltarea şi stimularea activităţii de cercetare a studenţilor; stimularea şi sprijinirea mobilităţii studenţilor masteranzi prin programul internaţional Socrates-Erasmus; achiziţionarea de noi cărţi, manuale de specialitate; reînnoirea abonamentelor la reviste, ziare şi alte publicaţii de specialitate; refacerea bazei materiale prin dotarea laboratoarelor cu echipamente performante şi înlocuirea dotărilor, depăşite fizic şi moral, cu altele care să corespundă standardelor actuale; modernizarea spaţiilor de activitate ale Centrului; dezvoltarea strategiilor de creştere a competitivităţii şi a prestigiului Departamentului și Facultăţii, printr-o politica managerială modernă si flexibilă.
Direcţii de cercetare
Domenii fundamentale de cercetare: Teologie OrtodoxăŞtiinţe umaniste şi arte.
Subdomenii de cercetare: Istorie bisericească, Bizantinologie, Liturgică, Artă sacră, Patristică, Spiritualitate creștină, Bioetică, Teologie social, Cultură creștină
Direcţii de cercetare:
- viața bisericească în protoieriile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de la înființarea acestora și până în prezent;
- personalități ale vieții bisericești din Arhiepiscopia Dunării de Jos – ierarhi, preoți, cântăreți;
- patrimoniul bisericesc din Arhiepiscopia Dunării de Jos și conservarea acestuia;
- ierarhii Dunării de jos – activitatea administativ-gospodărească, teologică, culturală, social-filantropică, misionară;
- Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului;
- învățământ și educație în Imperiul Bizantin;
- cultura bizantină și influențele acesteia în Răsăritul Ortodox și în Apusul creștin;
- icoana bizantină, între canonul ortodoxiei și influențele Renașterii;
- cult și cultură în spațiul sud-est european și în România;
- istoria și geografia creștinismului din Asia Mică;
- biografii ale litugiștilor români;
- apostolatul creștin și social – misiunea slujitoare socială a Bisericii;
- familia creștină în societatea românească contemporană;
- boala trupească și cea sufletească între perspectiva creștină și etica seculară;
- sfârșitul vieții între morala creștină și etica seculară;
- pastorația persoanelor cu nevoi speciale;
Echipa
Responsabilul unității de cercetare: pr. conf. dr. Cristian Gagu, directorul unității de cercetare.
Secția: Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est European
- lect. dr. Gina SCARLAT - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie), coordonator secție
- pr. conf. dr. Cristian GAGU - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. prof. dr. Leontin POPESCU – (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. lect. dr. Costel TOMA - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. lect. dr. Ovidiu SOARE - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- lect. dr. Mitrofan Ionuț - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. dr. Alexandru Bulgaru – asociat
Secția: Istorie, Cultură și Spiritualitate Ortodoxă la Dunărea de Jos
- pr. prof. dr. Ionel ENE - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie), coordonator secție
- pr. conf. dr. Dorin Gabriel PANDELE - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. asist. dr. Constantin OANCEA - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. lect. dr. Lucian PETROAIA - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. asist. dr. Constantin OANCEA - (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie)
- pr. Eugen DRĂGOI – asociat
- pr. drd. Sorin COJOCARU - asociat
 
Laboratoare (spaţii pentru documentare şi cercetare)
-sala AS 006 – secția ”Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est-european” - T.S.O.E.E.
-sala AS 100 – secția ”Istorie, Cultură și Spiritualitate Ortodoxă la Dunărea de Jos” - I.C.S.O.D.J.
-sala ”Arhiepiscop Antim Nica”, ADJ – Bibliotecă teologică și spațiu de documentare
Infrastructură:
-sala AS 006 – computer, copiator, conexiune internet, reviste de teologie;
-sala AS 100 – computer, copiator, videoproiector, conexiune internet, icoane, cărți și reviste de teologie;
-sala ”Arhiepiscop Antim Nica” – bibliotecă teologică.
Consultanţă, expertize şi servicii:
Inițiere în Muzică psaltică;
Inițiere în cântarea corală / cor.
Inițiere în cercetarea și interpretarea martirologiilor din primul mileniu creștin.
Consultanță în alcătuirea chestionarelor privind religiozitatea și comportamentul religios
Stabilirea și/sau verificarea programului iconografic al unei biserici conform erminiei picturii bizantine.
Evaluare din perspectiva creștină a activităților cu implicații în bioetică
Traducere din limbile latină și greacă a textelor sacre / a izvoarelor istorice
 
Contact
str. Domnească nr. 111, Galaţi 800201, România
Telefon: 0336.130194; Fax: 0236.472101
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Rezultatele cercetării
- Rezultatele cercetării pe anul 2019
- Rezultatele cercetării pe anul 2020