Burse

REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 2 AN UNIVERSITAR 2023 - 2024
 
 
 
 
REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 1, AN UNIVERSITAR 2023 - 2024
 
 
 
 
Depunere dosare pentru
BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
SEM. I – 2023 / 2024

Dosarele se vor depune în perioada 29.11 - 04.12.2023,

în timpul programului cu publicul, 1230 - 1430

Bursele de performanţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică (câte una pe facultate, indiferent de programul de studiu, licenţă sau masterat) se acordă începând cu anul al doilea de studii universitare de licenţă, prin concurs, pentru un an universitar, pe baza punctajului cel mai mare obţinut de candidat conform grilei de punctaj (Anexa 1).

Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă trebuie să fie integralişti, cu media generală a anilor de studii minimum 8,50 (studenţii anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 9,00) şi să depună la secretariatul facultăţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:  

  • scrisoare de intenţie,
  • scrisoare de recomandare,
  • CV,
  • documente care să ateste implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică în anul universitar 2022-2023.

Pentru a putea beneficia de bursă de performanţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, punctajul obţinut în urma verificării documentelor care dovedesc implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică trebuie să fie minimum 20 puncte. Se punctează:

- calitatea de membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională;

- premiile şi menţiunile obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice interne / naţionale / internaţionale în anul universitar precedent, in calitate de student UDJG;

- publicarea de articole în reviste recunoscute la nivel naţional / internaţional, cu menţionarea afilierii la UDJG;

- activităţile inovative desfăşurate în anul universitar precedent;

- brevete de invenţie în anul universitar precedent (cereri de brevete depuse şi/sau brevete aprobate)                                                                                                                                          

Data şi ora afişării: 29.11.2023, ora 1400  

 
REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2022 - 2023
 
data afişării: 04.04.2023, ora 1300
* data afişării: 29.03.2023, ora 1500
* data afişării: 27.03.2023, ora 1400
* termen contestaţii: 29.03.2023, ora 1400
Dosarele se vor depune în perioada (perioada depunerii:  13.03.2023 - 22.03.2023, în intervalul orar 11.30 - 13.30)

Dosarele se vor depune în perioada (perioada depunerii: 13.03.2023 - 22.03.2023, în intervalul orar 11.30 - 13.30)

 

 

REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 1, AN UNIVERSITAR 2022 - 2023
 
Data afişării: 04.11.2022, ora 1300
Dosarele se vor depune în perioada 24.10 – 31.10.2022,
în timpul programului cu publicul, 1130 - 1330

Dosarele se vor depune în perioada 24.10 – 31.10.2022,

în timpul programului cu publicul, 1130 - 1330

 
 
REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2021 - 2022
 
* data afişării: 30 martie 2022, ora 12.00
* termen contestaţii: 1 aprilie 2022, ora 12.00

Burse Sociale:
Data limită pentru depunerea actelor: 28 martie 2022, ora 14.00.
Beneficiarii burselor sociale pot fi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenţii bolnavi de:
- T.B.C. – care se află în evidenţa unităților medicale;
- diabet;
- boală malignă;
- sindrom de malabsorbţie grav;
- insuficienţă renală cronică;
- astm bronşic;
- epilepsie;
- cardiopatie congenitală;
- hepatită cronică;
- glaucom;
- miopie gravă;
- boală imunologică;
- boli rare;
- tulburări din spectrul autist;
- boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.);
- surditate;
- fibroză chistică;
- spondiloză anchilozantă sau reumatism articular acut;
- infecţie cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA;
- handicap locomotor.
În vederea acordării burselor sociale pe motive medicale, studenţii trebuie să depună certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă. Actele medicale se vizează la Cabinetul medical studenţesc.
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Venitul salarial net/lună/membru familie să nu depăşească 1524 lei, conform HG 4/2021 (salariaţii din domeniul construcţiilor - salariu net 2362 lei).
• Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
• Bursele de ajutor social se revizuiesc o dată la 6 luni. Fac excepţie bursele acordate studenţilor care se încadrează la categoriile a) şi b).
Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
1     
Cerere – tip (se ridică de la secretariatul facultăţii)
2 Adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
3 Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă taloanele de pensie de urmaș
4 Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia (de precizat obligatoriu în declaraţia notarială dacă aceasta nu se primeşte)
5 Adeverinţă cu venitul net realizat, de la fiecare membru de familie (pe lunile decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022). În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documente justificative (anchetă socială)
6 Talon de şomaj şi/sau ajutor social (pe lunile decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022)
7 Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate – textul evidenţiat trebuie menţionat obligatoriu în declaraţia notarială
8 Taloanele de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari (pe lunile decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022). În situaţia în care acestea nu pot fi prezentate la dosar se va ataşa o adeverinţă eliberată de Casa de Pensii.
9 Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) din care să reiasă că există /nu există alte surse de venit, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul); solicitanții care au domiciliul sau reședința în județul Galați, respectiv în municipiul Galați, nu depun adeverința de la ANAF; solicitarea adeverințelor se va face centralizat, de către secretariatul facultății.
10 Adeverință de la Primărie (de unde aparţine cu domiciliul) din care să rezulte veniturile obţinute din activităţi agricole, figuraţi/nu figuraţi în evidenţele Registrului agricol cu terenuri agricole; realizaţi/nu realizaţi venituri din exploatarea acestor proprietăţi, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul)
11 Cupoane alocație de stat pentru copii – unde este cazul (pe lunile decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022)
12 Cupon de plata alocaţiei de plasament – unde este cazul (pe lunile decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022)
13 Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior – unde este cazul
14 Adeverinţe privind veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, pentru incapacitate temporară de muncă – unde este cazul
15 Ajutoarele, indemnizaţiile sau alte forme de sprijin cu destinaţie specială acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi din alte forme publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane
16 Venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectului programelor naţionale  finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice
17 Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc.
Notă: Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar venitul net pe fiecare lună în parte, să fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături.
             Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate precum şi în cazul în care familia nu are niciun venit.
Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.
Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă reglementată în prezenta metodologie.
Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficiere de bursă.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează al doilea program de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.
Plata burselor se face în contul personal de card, pentru toţi studenţii, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă, de diplomă sau disertaţie) potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.
Studenţii care vor figura pe tabelele finale cu beneficiarii de burse au obligaţia să trimită până la data de 15 aprilie 2022 pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele documentele scanate (poză) cât mai vizibil: extrasul de cont cont emis de banca unde are cardul studentul bursier; contul trebuie să fie deschis la una dintre următoarele bănci: BCR, BRD, Banca Transilvania, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Garanti Bank, CEC Bank, ING, First Bank, OTP Bank; copia cărţii de identitate; copia carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022. În cazul în care bursele nu au putut fi virate datorită netransmiterii actelor de mai sus, studenţii pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, cuantumul bursei se stornează de către Direcţia economică.
 
Criterii pentru acordarea bursei de performanţă:
- participarea la sesiuni de comunicare a lucrărilor ştiinţifice studenţeşti (3 pct./lucrare susţinută)
- participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct./semestru)
- publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct./studiu)
- publicaţii în reviste de cultură (3 pct./articol)
- prelucrarea statistica a datelor, aplicare chestionare (3 pct./cercetare)
- membru în proiecte de cercetare (5 pct./proiect)
- membru  în colectivul de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.)
- rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I, II, III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.)
- implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct./proiect)
- activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.)
Pentru alte activităţi, comisia de acordare a burselor va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.
Perioada evaluată este anul universitar anterior.
Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.
La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.
Bursele de performanţă se acordă studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, cu media ponderată mai mare de 9.50 (inclusiv), conform Metodologiei proprii a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.

REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 1, AN UNIVERSITAR 2021 - 2022
Burse Sociale:
Data limită pentru depunerea actelor: 29 octombrie 2021, ora 13.00.
Beneficiarii burselor sociale pot fi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenţii bolnavi de:
- T.B.C. – care se află în evidenţa unităților medicale;
- diabet;
- boală malignă;
- sindrom de malabsorbţie grav;
- insuficienţă renală cronică;
- astm bronşic;
- epilepsie;
- cardiopatie congenitală;
- hepatită cronică;
- glaucom;
- miopie gravă;
- boală imunologică;
- boli rare;
- tulburări din spectrul autist;
- boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.);
- surditate;
- fibroză chistică;
- spondiloză anchilozantă sau reumatism articular acut;
- infecţie cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA;
- handicap locomotor.
În vederea acordării burselor sociale pe motive medicale, studenţii trebuie să depună certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă. Actele medicale se vizează la Cabinetul medical studenţesc.
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Venitul salarial net/lună/membru familie să nu depăşească 1386 lei, conform HG 4/2021 (salariaţii cu studii superioare, cu cel puţin un an vechime - salariu net 1413 lei; salariaţii din domeniul construcţiilor - salariu net 2362 lei).
• Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
• Bursele de ajutor social se revizuiesc o dată la 6 luni. Fac excepţie bursele acordate studenţilor care se încadrează la categoriile a) şi b).
Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
1     
Cerere – tip (se ridică de la secretariatul facultăţii)
2 Adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
3 Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă taloanele de pensie de urmaș
4 Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia (de precizat obligatoriu în declaraţia notarială dacă aceasta nu se primeşte)
5 Adeverinţă cu venitul net realizat, de la fiecare membru de familie (pe lunile iulie, august şi septembrie 2021). În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documente justificative (anchetă socială)
6 Talon de şomaj şi/sau ajutor social (pe lunile iulie, august şi septembrie 2021)
7 Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate – textul evidenţiat trebuie menţionat obligatoriu în declaraţia notarială
8 Taloanele de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari (pe lunile iulie, august şi septembrie 2021). În situaţia în care acestea nu pot fi prezentate la dosar se va ataşa o adeverinţă eliberată de Casa de Pensii.
9 Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) din care să reiasă că există /nu există alte surse de venit, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul); solicitanții care au domiciliul sau reședința în județul Galați, respectiv în municipiul Galați, nu depun adeverința de la ANAF; solicitarea adeverințelor se va face centralizat, de către secretariatul facultății.
10 Adeverință de la Primărie (de unde aparţine cu domiciliul) din care să rezulte veniturile obţinute din activităţi agricole, figuraţi/nu figuraţi în evidenţele Registrului agricol cu terenuri agricole; realizaţi/nu realizaţi venituri din exploatarea acestor proprietăţi, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul)
11 Cupoane alocație de stat pentru copii – unde este cazul (pe lunile iulie, august şi septembrie 2021)
12 Cupon de plata alocaţiei de plasament – unde este cazul (pe lunile iulie, august şi septembrie 2021)
13 Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior – unde este cazul
14 Adeverinţe privind veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, pentru incapacitate temporară de muncă – unde este cazul
15 Ajutoarele, indemnizaţiile sau alte forme de sprijin cu destinaţie specială acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi din alte forme publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane
16 Venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectului programelor naţionale  finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice
17 Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc.
Notă: Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar venitul net pe fiecare lună în parte, să fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături.
             Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate precum şi în cazul în care familia nu are niciun venit.
Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.
Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă reglementată în prezenta metodologie.
Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficiere de bursă.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează al doilea program de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.
Plata burselor se face în contul personal de card, pentru toţi studenţii, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă, de diplomă sau disertaţie) potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.
Studenţii care vor figura pe tabelele finale cu beneficiarii de burse au obligaţia să trimită până la data de 15.11.2021 pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele documentele scanate (poză) cât mai vizibil: extrasul de cont cont emis de banca unde are cardul studentul bursier; contul trebuie să fie deschis la una dintre următoarele bănci: BCR, BRD, Banca Transilvania, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Garanti Bank, CEC Bank, ING, First Bank, OTP Bank; copia cărţii de identitate; copia carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022. În cazul în care bursele nu au putut fi virate datorită netransmiterii actelor de mai sus, studenţii pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, cuantumul bursei se stornează de către Direcţia economică.
 
Criterii pentru acordarea bursei de performanţă:
- participarea la sesiuni de comunicare a lucrărilor ştiinţifice studenţeşti (3 pct./lucrare susţinută)
- participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct./semestru)
- publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct./studiu)
- publicaţii în reviste de cultură (3 pct./articol)
- prelucrarea statistica a datelor, aplicare chestionare (3 pct./cercetare)
- membru în proiecte de cercetare (5 pct./proiect)
- membru  în colectivul de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.)
- rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I, II, III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.)
- implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct./proiect)
- activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.)
Pentru alte activităţi, comisia de acordare a burselor va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.
Perioada evaluată este anul universitar anterior.
Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.
La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.
Bursele de performanţă se acordă studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, cu media ponderată mai mare de 9.50 (inclusiv), conform Metodologiei proprii a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.

REPARTIZARE BURSE, SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2020 - 2021
* numărul matricol se gaseşte în carnetul de student.

DEPUNEREA ACTELOR PENTRU BURSE SOCIALE, SEMESTRUL II  –  2020 / 2021
Data limită de depunere: 23 martie 2021, ora 16.00.
!!! Depunerea actelor la secretariat  se face în timpul programului cu publicul afişat.
METODOLOGIA ACORDĂRII BURSELOR SOCIALE
Beneficiarii burselor sociale pot fi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenţii bolnavi de: T.B.C. – care se află în evidenţa unităților medicale; boală malignă; sindrom de malabsorbţie grav; insuficienţă renală cronică; astm bronşic; cardiopatie congenitală; hepatită cronică; glaucom; miopie gravă; boală imunologică; boli rare; tulburări din spectrul autist; boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.); surditate; fibroză chistică; spondiloză anchilozantă sau reumatism articular acut; infecţie cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA; handicap locomotor.
- În vederea acordării burselor sociale pe motive medicale, studenţii trebuie să depună un certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă.
- Actele medicale se vizează la Cabinetul medical studenţesc.
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului / anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie. Venitul salarial net / lună / membru familie să nu depăşească 1386 lei, conform HG 4/2021. Salariaţii cu studii superioare, cu cel puţin un an vechime - salariu net 1413 lei. Salariaţii din domeniul construcţiilor - salariu net 2362 lei.
Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Bursele de ajutor social se revizuiesc o dată la 6 luni. Fac excepţie bursele acordate studenţilor care se încadrează la categoriile a) şi b).
Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
1.
Cerere – tip (se ridică de la secretariatul facultăţii).
2.
Adeverinţă elev / student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ.
3.
Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă taloanele de pensie de urmaș.
4.
Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; se completează cu adeverinţă / cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia (de precizat obligatoriu în declaraţia notarială dacă aceasta nu se primeşte).
5.
Adeverinţă cu venitul net realizat, de la fiecare membru de familie (pe lunile decembrie 2020, ianuarie 2021 şi februarie 2021); în cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documente justificative (anchetă socială).
6.
Talon de şomaj şi / sau ajutor social (pe lunile decembrie 2020, ianuarie 2021 şi februarie 2021).
7.
Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate – textul evidenţiat trebuie menţionat obligatoriu în declaraţia notarială.
8.
Taloanele de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari (pe lunile decembrie 2020, ianuarie 2021 şi februarie 2021); în situaţia în care acestea nu pot fi prezentate la dosar, se va ataşa o adeverinţă eliberată de Casa de Pensii.
9.
Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) din care să reiasă că există / nu există alte surse de venit, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul); solicitanții care au domiciliul sau reședința în județul Galați, respectiv în municipiul Galați, nu depun adeverința de la ANAF; solicitarea adeverințelor se va face centralizat, de către secretariatul facultății.
10.
Adeverință de la Primărie (de unde aparţine cu domiciliul) din care să rezulte veniturile obţinute din activităţi agricole, figuraţi / nu figuraţi în evidenţele Registrului agricol cu terenuri agricole; realizaţi / nu realizaţi venituri din exploatarea acestor proprietăţi, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul).
11.
Cupoane alocație de stat pentru copii – unde este cazul.
12.
Cupon de plata alocaţiei de plasament – unde este cazul.
13.
Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior – unde este cazul.
14.
Adeverinţe privind veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, pentru incapacitate temporară de muncă – unde este cazul.
15.
Ajutoarele, indemnizaţiile sau alte forme de sprijin cu destinaţie specială acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi din alte forme publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane
16.
Venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectului programelor naţionale  finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.
17.
Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc.
Notă: Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar venitul net pe fiecare lună în parte, să fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături.
            Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate precum şi în cazul în care familia nu are niciun venit.
 - Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.
- Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
- Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă reglementată în prezenta metodologie.
- Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă să nu fie depăşit.
- Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează al doilea program de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.
- Plata burselor se face în contul personal de card, pentru toţi studenţii, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă, de diplomă sau disertaţie), potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.
- Studenţii care beneficiază de bursă au obligaţia să trimită pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. actele necesare (scan extras de cont pe care se completează Facultatea, specializarea, tipul bursei, scan carnet student vizat, scan C.I.) imediat după afişarea listelor finale, pentru virarea pe card a burselor.
!!! În cazul în care bursele nu au putut fi virate datorită nedepunerii extraselor de cont în termen, studenţii pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, cuantumul bursei se stornează de către Direcţia economică.
 
Criterii pentru acordarea bursei de performanţă:
- participarea la sesiuni de comunicare a lucrărilor ştiinţifice studenţeşti (3 pct./lucrare susţinută)
- participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct./semestru)
- publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct./studiu)
- publicaţii în reviste de cultură (3 pct./articol)
- prelucrarea statistica a datelor, aplicare chestionare (3 pct./cercetare)
- membru în proiecte de cercetare (5 pct./proiect)
- membru  în colectivul de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.)
- rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I, II, III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.)
- implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct./proiect)
- activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.)
Pentru alte activităţi, comisia de acordare a burselor va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.
Perioada evaluată este anul universitar anterior.
Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.
La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.
Bursele de performanţă se acordă studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, cu media ponderată mai mare de 9.50 (inclusiv), conform Metodologiei proprii a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.
 
 
DEPUNEREA ACTELOR PENTRU BURSELE DE PERFORMANŢĂ, SEMESTRUL II  –  2020 / 2021
 
Data limită de depunere: 23 martie 2021, ora 16.00.
!!! Depunerea actelor la secretariat  se face în timpul programului cu publicul afişat.
 
CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ, SEMESTRUL II - 2020/2021
- participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti (3 pct. / lucrare susţinută);
- participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct. / semestru);
- publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct. / studiu);
- publicaţii în reviste de cultură (3 pct. / articol); 
- prelucrarea statistică a datelor, aplicare chestionare (3 pct. / cercetare);
- membru în proiecte de cercetare (5 pct. / proiect);
- membru  în colectivul de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct. / publicaţie);
- rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I, II, III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.);
- implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct. / proiect);
- activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.);
- pentru alte activităţi, comisia de acordare a burselor va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.
Perioada evaluată este anul universitar anterior şi semestrul I al anului universitar 2020 - 2021.
Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.
La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.
 

 
!!! Studenţii beneficiari de burse pot trimite documentele necesare virării bursei (scan extras de cont pe care se completează facultatea, programul de studii, tipul bursei; scan CI; scan carnet de student vizat) pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 15.11.2020.
 
DEPUNEREA ACTELOR PENTRU BURSE SOCIALE, SEM. I  –  2020 / 2021
 
Data limită de depunere: 29 octombrie 2020, ora 16.00
DEPUNEREA ACTELOR LA SECRETARIAT  se face ÎN TIMPUL PROGRAMULUI cu publicul AFIŞAT
 
METODOLOGIA ACORDĂRII BURSELOR SOCIALE
Beneficiarii burselor sociale pot fi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenţii bolnavi de:
- T.B.C. – care se află în evidenţa unităților medicale;
- boală malignă;
- sindrom de malabsorbţie grav;
- insuficienţă renală cronică;
- astm bronşic;
- cardiopatie congenitală;
- hepatită cronică;
- miopie gravă;
- boală imunologică;
- boli rare;
- tulburări din spectrul autist;
boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.);
- fibroză chistică;
- spondiloză anchilozantă sau reumatism articular acut;
- infecţie cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA;
- handicap locomotor.
În vederea acordării burselor sociale pe motive medicale, studenţii trebuie să depună certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă.
Actele medicale se vizează la Cabinetul medical studenţesc.
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului / anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie. Venitul salarial net / lună / membru familie să nu depăşească 1346 lei, conform HG 935/2019. Salariaţii cu studii superioare, cu cel puţin un an vechime - salariu net 1413 lei. Salariaţii din domeniul construcţiilor - salariu net 2362 lei.
 
Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Bursele de ajutor social se revizuiesc o dată la 6 luni. Fac excepţie bursele acordate studenţilor care se încadrează la categoriile a) şi b).
 
Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
 
1.
Cerere – tip (se ridică de la secretariatul facultăţii)
 
2.
Adeverinţă elev / student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
 
3.
Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă taloanele de pensie de urmaș
 
4.
Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; se completează cu adeverinţă / cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia (de precizat obligatoriu în declaraţia notarială dacă aceasta nu se primeşte)
 
5.
Adeverinţă cu venitul net realizat, de la fiecare membru de familie (pe lunile iulie, august şi septembrie 2020); în cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documente justificative (anchetă socială)
 
6.
Talon de şomaj şi / sau ajutor social (pe lunile iulie, august şi septembrie 2020)
 
7.
Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate – textul evidenţiat trebuie menţionat obligatoriu în declaraţia notarială
 
8.
Taloanele de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari (pe lunile iulie, august şi septembrie 2020); în situaţia în care acestea nu pot fi prezentate la dosar, se va ataşa o adeverinţă eliberată de Casa de Pensii.
 
9.
Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) din care să reiasă că există / nu există alte surse de venit, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul); solicitanții care au domiciliul sau reședința în județul Galați, respectiv în municipiul Galați, nu depun adeverința de la ANAF; solicitarea adeverințelor se va face centralizat, de către secretariatul facultății.
 
10.
Adeverință de la Primărie (de unde aparţine cu domiciliul) din care să rezulte veniturile obţinute din activităţi agricole, figuraţi / nu figuraţi în evidenţele Registrului agricol cu terenuri agricole; realizaţi / nu realizaţi venituri din exploatarea acestor proprietăţi, pentru fiecare membru major din familie (inclusiv studentul)
 
11.
Cupoane alocație de stat pentru copii – unde este cazul
 
12.
Cupon de plata alocaţiei de plasament – unde este cazul
 
13.
Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior – unde este cazul
 
14.
Adeverinţe privind veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, pentru incapacitate temporară de muncă – unde este cazul
 
15.
Ajutoarele, indemnizaţiile sau alte forme de sprijin cu destinaţie specială acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi din alte forme publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane
 
16.
Venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectului programelor naţionale  finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice
 
17.
Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc.
Notă: Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar venitul net pe fiecare lună în parte, să fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături.
          Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate precum şi în cazul în care familia nu   are niciun venit.
 
- Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.
- Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
- Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă reglementată în prezenta metodologie.
- Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă să nu fie depăşit.
- Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează al doilea program de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.
- Plata burselor se face în contul personal de card, pentru toţi studenţii, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă, de diplomă sau disertaţie), potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.
- Studenţii care beneficiază de bursă au obligaţia să depună actele necesare (copie carnet student, copie C.I., extras cont) pentru virarea pe card a burselor, la Biroul Financiar din str. Domnească 47, imediat după afişarea listelor finale cu studenţii bursieri.
 
!!! În cazul în care bursele nu au putut fi virate datorită nedepunerii extraselor de cont în termen, studenţii pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, cuantumul bursei se stornează de către Direcţia economică.
 
CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE PERFORMANŢĂ
 
- participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti (3 pct. / lucrare susţinută);
- participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct. / semestru);
- publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct. / studiu);
- publicaţii în reviste de cultură (3 pct. / articol); 
- prelucrarea statistica a datelor, aplicare chestionare (3 pct. / cercetare);
- membru în proiecte de cercetare (5 pct. / proiect);
- membru  în colectivul de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.);
- rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I, II, III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.);
- implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct. / proiect);
- activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.);
- pentru alte activităţi, comisia de acordare a burselor va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.
Perioada evaluată este anul universitar anterior.
Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.
La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.