Teologie

SCURT ISTORIC
I. În Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, în 1991, la iniţiativa ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, la cererea Eparhiei Dunării de Jos aprobată de Senatul Universităţii de atunci, în baza Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu nr. 8611 / 17-18 dec. 1991, s-a înfiinţat Facultatea de Litere şi Teologie, care şi-a deschis porţile în toamna anului 1992.
În anul 1998 s-a înfiinţat Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Patru ani mai târziu (2002), Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie s-a divizat, apărând astfel Facultatea de Litere şi Teologie, respectiv Facultatea de Istorie şi Filosofie.
Actuala Facultate de Istorie, Filosofie şi Teologie s-a înfiinţat, în anul 2007, prin reunirea specializărilor de pe domeniul Teologie cu specializările existente atunci pe domeniile Istorie şi Filosofie .
Departamentul de Teologieactual a luat fiinţă în anul 2012, urmare reorganizării din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, atunci fuzionând Departamentul de Istorie cu Departamentul de Filosofie – Sociologie. Astfel, Departamentul de Teologie a devenit distinct.
În momentul de faţă (2021), Departamentul de Teologie gestionează 2 programe de licenţă (Teologie Ortodoxă - Asistenţă Socială şi Artă Sacră) şi 1 program de masterat (Spiritualitatea Ortodoxă şi Asistenţă Socială).
II. Începutul specializărilor de pe domeniul Teologie, în Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi coboară spre anii 1992, când a luat fiinţă dublaspecializare Teologie Ortodoxă - Limba şi literatura română,în cadrul Facultăţii de Litere şi Teologie. Această specializare a continuat să ruleze şi după anul 2000, împreună cu mai nouaspecializare Teologie Ortodoxă - Limba şi literatura engleză, în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie.Aceste duble specialzări au funcţionat până în anul 2002.
Ca urmare a reorganizării întregului sistem de învăţământ românesc, când dublele specializări au fost desfiinţate, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din anul 2005, în cadrul Facultăţii de Litereşi Teologie s-a înfiinţatspecializarea unică Teologie Ortodoxă Didactică.Programul de studiiTeologie Ortodoxă Didacticăse adresa ciclului universitar I Bologna.A funcţionat până în anul 2019, când ultima promoţie de studenţi a susţinut examenele de licenţă.
În anul 2007, laFacultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a fost acreditat programul de studii universitare de masterat Istorie şi spiritualitate filocalică, care a funcţionat până în anul 2015.
Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie funcţionează specializarea de licenţă Teologie Ortodoxă - Asistenţă Socială. Urmare absolvirii mai multor promoţii de studenţi ai specializării de licenţă “Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială”, din anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie funcţionează programul de studii de master „Spiritualitatea Ortodoxă şi Asistenţă Socială” (S.O.A.S.).
Specializarea “Artă Sacră” a fost înfiinţată în anul 2017, pe domeniul “Arte Vizuale” şi completează oferta universitară a Facultăţii.
III. Absolvenţii programelor de studii enumerate sunt astăzi angajaţi în câmpul muncii ca:a) preoţi; b) diaconi; c) cântăreţi bisericeşti; d) călugări; e) lucrători şi asistenţi sociali în cadrul unor programe educative şi sociale: eparhiale, protopopeşti, parohiale; f) conducători ai unor instituţii sociale: bisericeşti, de stat, private; g) lucrători în mass-media; h) editori; i) bibliotecari; j) arhivişti; k) documentarişti; l) cadre didactice în sistemul de învăţământ preuniversitar; m) analişti; n) consilieri pe probleme sociale; o) pictori de biserică; p) lucrători în mozaic bizantin; r) resaturatori de frescă.

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI
I. Misiunea Departamentului de Teologie este să ofere educaţie, cercetare şi formare spiritual-umană la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral. Strădaniile întregului corp profesoral al Departamentului, în consens cu eforturile comunităţii academic din U.D.J.G. sunt orientate spre perfecţionarea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale.
Departamentul de Teologieurmăreşte realizarea idealului educaţional al studenţilor, întemeiat pe învăţătura Sfintei Evanghelii a Mântuitorului Iisus Hristos şi pe gândirea normativ-creştină a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, pe preceptele moralei creştine şi pe experienţa bimilenară a lucrării cultural-misionare şi educaţional-sociale a Bisericii în lume, având în vedere, bineînţeles, şi tradiţiile umaniste universale,valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii europene şi româneşti actuale.
În acest scop, prin misiunea asumată, Departamentul Teologic:
- predă studenţilor şi masteranzilor învăţătura creştină, aşa cum izvorăşte ea din Evanghelia lui Hristos şi cum se aprofundează ea prin experienţa de viaţă duhovnicească şi prin învăţătura Sfinţilor Părinţi răsăriteni;
- oferă tinerilor modelul, aplicabil şi astăzi, al misiunii Bisericii în lume: de a lumina omul cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi de a ajuta omul prin lucrarea faptelor bune, împlinind preceptul paulin al “credinţei lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6);
- ancorează pe tinerii teologi în concretul lucrării social-filantropice, asumată de Biserică încă din veacul apostolic, împlinită în Biserica Ortodoxă Română, în actualitate, prin sistemul filantropic naţional ce include peste 800 de aşezăminte sociale şi regăsită, local, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin activitatea celor 50 de centre sociale şi a unor proiecte filantropice coerente şi eficiente – adevărate şcoli de învăţare a “ştiinţei faptelor bune”;
- pune în valoare uriaşul patrimoniu cultural, universal şi local, al Bisericii, prin studiul artei bisericeşti sintetizată de icoană şi prin demersul continuu de redescoperire/ restaurare/conservare/etalare a obiectelor de artă eclesială (carte veche şi icoană de patrimoniu, argintărie, aurărie şi orfevrărie, obiecte din piele şi textile etc);
- deşteaptă în conştiinţa studenţilor şi a masteranzilor sentimentul cert al apartenenţei la o spiritualitate şi cultură creştină locală de înaltă valoare spiritual-culturală, reflectată de ethosul românesc;
-asigură însuşirea, de către studenţi şi masteranzi, a cunoştinţelor ştiinţifice şi a valorilor culturii naţionale şi universale, contribuind la dezvoltarea ştiinţei româneşti şi la afirmarea identităţii culturii naţionale;
- formează şi dezvoltă capacitatea profesională a studenţilor şi masteranzilor, cât şi abilităţile practice ale acestora prin asimilarea cunoştinţelor de specialitate;
- promovează activitatea de cercetare ştiinţifică în rândul cadrelor didactice şi alstudenţilor;
- educă studenţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în spiritul demnităţii şi toleranţei şi al schimbului liber de opinii;
- realizează un înalt nivel de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în domeniile teologic, al asistenţei sociale şi al artei sacre, specifice, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a persoanei umane şi de progres al societăţii româneşti.
II. Misiunea Departamentului de Teologie se defineşte, la nivelul formării de resurse umane, prin următoarele componente:
- formează specialişti cu pregătire universitară în domeniile Teologie, Asistenţă Socială şi Artă Sacră, în concordanţă cu clasificările interne şi externe ale ocupaţiilor, cu exigenţele şi dinamica schimbărilor sociale, cu cerinţele reclamate de integrarea României în structurile euroatlantice şi europene şi în conformitate cu “Declaraţia de la Bologna”;
- promovează, într-un sistem integrat de predare-cercetare, o pregătire complexă şi durabilă a studenţilor şi masteranzilor în spiritul celor mai noi achiziţii ştiinţifice, astfel încât să asigure formarea de specialişti în domeniile sus-enumerate, utili pentru sistemul de învăţământ din România, pentru cercetarea ştiinţifică, precum şi pentru activităţile desfăşurate în sfera culturală, mass-media, managementul resurselor umane, politici sociale şi de integrare europeană etc.
Misiunea didactică a Departamentului Teologic are ca scop pregătirea de viitori lucrători şi asistenţi sociali, de profesori de Religie (cu posibilitatea de a preda, ca suplinitori, alte discipline din domeniul științelor socio-umane) şi de specialişti în arta sacră (iconari şi restauratori).
Misiunea Departamentului de Teologie se justifică în raport cu nomenclatorul naţional de calificări, în sensul că absolvenţii au şanse sporite de a se încadra pe piaţa muncii.
1. absolvenţii specializărilor “Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială” (T.O.A.S., licenţă) şi “Spiritualitatea Ortodoxă şi Asistenţa Socială” (S.O.A.S., master), conformRegistrului Ocupațiilor din România (C.O.R.) revizuit de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (2018), ca: asistent social (263501); cercetător în asistenţă socială (263510); asistent de cercetare în asistenţa socială (263511); inspector social (263512); consilier instituții publice (111204); specialist în resurse umane (242314); consilier în domeniul adicţiilor (263502); asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); specialist în angajare asistată (263507); consilier orientare privind cariera (242306); asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera (235903); instructor-educator pentru activități de resocializare (263508); consilier forţă de muncă şi şomaj (235903);consilier de probațiune (261921);ofițer control doping (263503); art-terapeut (263504); consilier dezvoltare personală (242324); consilier vocațional (242315);
2. absolvenţii specializării “Artă Sacră” (A.S., licenţă), conform aceluiaşi act normativ, ca: artist plastic (cod.245201); pictor (cod 245205); pictor decorator (cod 347125); pictor decorator pe sticlă şi ceramică (cod 732401); desenator (cod 311803); desenator artistic (cod 245127); muzeograf (cod 243103); bibliotecar cu studii superioare (cod 2432); consultant artistic (cod 245504); arhivist şi curator (cod 2431); organizator de târguri şi expoziţii (cod 241911); director artistic (cod. 245210); restaurator tablouri (cod.245209); restaurator operă de artă şi monumente istorice (cod.243104); conservator operă de artă şi monumente istorice (cod.243102); conservator arhivă (cod. 243105); restaurator arhivă (cod.243106); restaurator bunuri culturale (243107); muzeograf (cod 243103); consultant artistic (cod 245504); arhivist (cod.243101); arhivist şi curator (cod 2431); ); bibliotecar cu studii superioare (cod 2432);organizator de târguri şi expoziţii (cod 241911);
3. absolvenţii tuturor celor trei specializări, dacă au urmat și modulul psihopedagogic, ca:profesor în învățământul gimnazial (cod 232201);consilier școlar (235903);referent de specialitate aşezământ cultural ( cod 243207); director aşezământ cultural (cod.122953);
III. Valorile promovate de către Departamentul de Teologie sunt cuprinse în următoarele categorii: a. Spiritul creștin; b. Competența profesională; c. Integritatea morală; d. Cultura şi spiritul cetăţii; e. Formele respectului (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate); f. Creativitate, dinamism şi personalitate; g. Armonizarea interesului individual cu cel colectiv; h. Deschiderea către Universităţile pieţei locale, naţionale şi internaţionale; i. Alinierea prin asimilare a tendinţelor caracteristice învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică.

OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI
  1. Formarea de buni creştini, prin:
  2. imprimarea, în conştiinţa studenţilor şi a masteranzilor, a mesajului Evangheliei lui Hristos;
  3. pregătirea spirituală pentru o viaţă morală şi cu deplină deschidere etică şi axiologică;
  4. cultivarea actelor de filantropie;
  5. educarea simţului artistic, selectiv pentru cultură şi patrimoniu de înaltă calitate şi valoare.
2. Orientarea spre calitate şi stimularea performanţei în învăţământ şi cercetare, prin:
- profesionalizarea managementului;
- implementarea sistemului calităţii;
- stimularea performanţei prin premierea şi recunoaşterea rezultatelor deosebite în activitatea didactică, ştiinţifică şi managerială;
- promovarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare moderne în procesul de învăţământ.
3. Compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu orientările europene şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă, prin:
- conectarea instituţională la spaţiul universitar euro-atlantic prin programe educaţionale comune;
- restructurarea programelor şi specializărilor în concordanţă cu sistemul european;
- adaptarea sistemului actual de credite ECTS ca sistem de echivalare şi acumulare;
- realizarea planurilor de învăţământ în conformitate cu declaraţia de la Bologna.
4. Promovarea cercetării ştiinţifice performante, orientarea ei spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene, prin:
- participarea la programe de cercetare;
- implicarea cercetării din Departament la realizarea obiectivelor din planul Universităţii;
- implicarea Departamentului în proiecte de dezvoltare (socială, economică, culturală) la nivel regional şi naţional prin activităţi de educaţie continuă, expertiză, consultanţă şi prin proiecte pe coordonata socială şi artistic.
5. Crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil cu studenţii şi personalul auxiliar, prin:
- satisfacerea orizontului de aşteptare al studenţilor şi personalului auxiliar;
- dezvoltarea mecanismelor de comunicare;
- perfecţionarea sistemului informatic;
- elaborarea unor politici de dezvoltare a resurselor umane prin atragerea celor mai buni absolvenţi de liceu sau ai unor diverse Facultăţi, din zonă şi din ţară.
6. Întărirea dimensiunii antreprenoriale, prin:
- promovarea de noi forme de organizare managerială pentru atragerea de fonduri extrabugetare (spin-off, consultanţă, proiecte sociale, granturi pentru artă, proiecte interdisciplinare etc.).
7. Modernizarea şi dezvoltarea bazei material, prin:
- consolidarea patrimoniului actual al Departamentului şi Facultăţii;
- îmbogățirea și modernizarea bazei materiale.

MEMBRII DEPARTAMENTULUI
 
ÎPS Arhiepiscop prof. dr. Casian
Pr. prof. dr. Ionel Ene (asociat)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. prof. dr. Leontin Popescu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. conf. dr. Cristian Gagu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. conf. dr. Gabriel Pandele
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. conf. dr. Lucian Petroaia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Conf. dr. Mirel Bănică CV activitate științifică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. lector dr. Sorin Marinescu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. lector dr. Ovidiu Soare
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lector dr. Gina Scarlat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pr. lector dr. Costel Toma
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lector dr. Ionuţ Mitrofan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 gheorghe.butuc Lector dr. Gheorghe Butuc CV activitate științifică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lector dr. Miruna Cărăuşu
Drăguşin (asociat)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Foto pr.Ilie Cosmin2  Pr. Lector dr. Cosmin Ilie (asociat)
 CV activitate științifică
 
 
 
 
 
Administrator patrimoniu:                                                   
Lucreția Fătu                                                                                                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.