Proiect ROSE

IMPORTANŢA FINALIZĂRII STUDIILOR PENTRU INTEGRAREA ÎN SOCIETATE
Activitatea 1. Îndrumare și sprijin (tutorat) pentru studenți
27 aprilie 2021, 12.00 - 15.00, online, Microsoft Teams, clasa "Proiect Rose - grup ţintă"
 

 

PROMOVABILITATE ŞI PERFORMANŢE ACADEMICE SUPERIOARE ÎN ANUL I DE STUDII UNIVERSITARE

(StudFIFTUp)
 
Prin Acordului de grant nr. 370/SGU/SS/III din data 10.09.2020, încheiat între Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, și Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați - Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie se implementează subproiectul Promovabilitate şi performanţe academice superioare în anul I de studii universitare, (acronim StudFIFTUp).
 
Descriere
Subproiectul se derulează în cadrul PROIECTULUI ROMANIA SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE. Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), este finanțat conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015, şi implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.
Proiectul StudFIFTUp vine în întâmpinarea nevoilor studenților înmatriculați în anul I de studii universitare, ciclul licență, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, mai ales ale celor aflați în situația de abandon academic.
 
Scopul
Scopul proiectului vizează creșterea gradului de promovabilitate și a performanțelor academice ale studenților din primul an de studii universitare de licență, în special ale studenţilor cu risc de abandon al facultăţii, prin implementarea unui program integrat de activități care să le ofere o experiență academică de calitate.
 
Obiective
Obiectivele specifice ale proiectului constau în creșterea ratei de promovabilitate și a rezultatelor bune și foarte bune ale studenților înmatriculați în anul I de studii, ciclul licență, la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, mai ales a celor care prezintă risc ridicat de abandon, prin conceperea și aplicarea unui program de activități remediale, de coaching și dezvoltare personală, de îndrumare și sprijin, de consiliere profesională și orientare în carieră, de conștientizare a importanței studiilor universitare, precum și de dezvoltare a competențelor socio – emoționale.
 
Activități
Activitatea 1. Îndrumare și sprijin (tutorat) pentru studenți în vederea facilitării integrării acestora în viața academică și cea profesională.
Activitatea II. Consiliere profesională și orientare în carieră
Activitatea III. Coaching şi dezvoltare personală
Activitatea IV. Programe remediale care oferă studenților suport de specialitate în vederea ameliorării problemelor de învățare, rezolvării sarcinilor de învățare aferente disciplinelor din anul I, abordării aplicative a conținuturilor cu un nivel mai mare de dificultate.
Activitatea V. Ateliere de lucru pentru schimbul de bune practici
Activitatea VI. Seminar interdisciplinar interactiv ( „Turism cultural și conservare patrimoniu”) în vederea dezvoltării de competențe profesionale și socio-emoționale, din perspectivă interdisciplinară și practic-aplicativă.
Activitatea VII. Campanie de conștientizare – „Caravana StudFIFTUp”, activitate care vizează conștientizarea importanței dezvoltării de competențe profesionale și socio-emoționale în mediu universitar, implicit a finalizării studiilor universitare,
Activitatea VIII. Vizite de studii pentru 32 de studenți în cadrul cărora se organizează vizite de studii la obiective din țară cu semnificație din perspectiva domeniului istorie, resurse umane, filosofie, teologie.
 
În vederea implementării cu succes a activităților destinate grupului țintă, în cadrul proiectului vor fi achiziționate bunuri care să asigure amenajarea și dotarea spațiilor destinate activităților cu grupul țintă:
1. Cabinet consiliere si orientare în carieră („StudFIFTUp”):
2. Sala de lucru („ROSEFIFT”):
Director de proiect,
Prof. univ. dr. Arthuş Tuluş