Managementul Resurselor Umane

Misiunea programului de master
Oferind pregătire aprofundată teoretică, metodologică și practică, programul de masterat Managementul Resurselor Umane asigură formarea specializată a absolvenților de învățământ superior în domeniul resurselor umane prin dezvoltarea competențelor de gestionare a resurselor umane din instituții publice sau entități economice private, precum și dezvoltarea abilităților de cercetare orientare spre capitalul uman al organizației/instituției.
Misiunea programului de studiu se pliază pe misiunea universității de a genera şi a transfera cunoaștere către societate prin formarea de specialiști, asigurând astfel formarea unei categorii profesionale specializate și întărirea comunității academice.
Prin structurarea teoretică a programului de masterat și orientarea spre dezvoltarea competențelor practice și de cercetare în domeniul managementului resurselor umane se urmărește confirmarea recunoașterii pregătirii la nivel european.
Misiunea didactică
Prin programul de masterat Managementul Resurselor Umane masteranzii vor forma baza teoretică și aplicativă privind managementul organizațional centrat pe dezvoltarea resursei umane și elaborarea politicilor și strategiilor privind resursa umană.
Programul de studiu de masterat Managementul resurselor umane este conceput astfel încât să asigure formarea de competențe interdisciplinare (din domenii precum: management, formarea profesională, sociologie și psihologia muncii, sănătate și securitate în muncă, comportament al organizațiilor etc.) astfel încât absolvenții programului nostru de master să aibă capacitatea de a gestiona resursa de muncă în raport cu dezvoltarea organizațională și din perspectiva aplicării principiilor universale și a integrării drepturilor și securității a muncii și a forței de muncă.
Misiunea științifică
Un element cheie al programului de master este să ofere contextul necesar formării atitudinii și preocupării pentru cercetarea științifică privind managementul eficient al resursei umane și angrenarea masteranzilor în procesul de pregătire teoretică și aplicativă.
Încurajarea și sprijinirea participării studenților la diferite programe de cercetare științifică, simpozioane, conferințe științifice fie în echipă, fie individual constituie o condiție necesară pentru formarea unui corp de specialiști în domeniu.
Întărirea conduitei de cercetare, de investigarea a problematicii resurselor umane și a celei de management, va fi realizată prin sprijinirea acțiunilor de cercetare sociologică întreprinse de absolvenții programului de masterat, prin colaborări de-a lungul activității lor profesionale (atât prin împărtășirea rezultatelor cercetărilor lor în cadrul evenimentelor academice, respectiv sesiuni științifice, conferințe, cât și în oricare alt context academic care se pliază pe obiectivele facultății.
Perspectiva programului
Programul oferă un cadru academic de continuare a formării profesionale a licențiaților în domeniul resurselor umane, astfel încât aceștia să dobândească nivelul următor de competențe profesional, respectiv cel la managementului. Totodată, programul este deschis oricărui specialist care dorește să dezvolte competențe de administrare a resursei umane și de dezvoltare organizațională prin aplicarea de programe și politici privind dezvoltarea resursei umane.
Relația cu reprezentanți ai mediul organizațional este importantă, atât pentru o cunoaștere reală a specificului domeniului cât și a posibilității dezvoltării de proiecte de
cercetare care să conducă la adaptarea programelor de formare academică și de ancorare pe mecanisme funcționale de management organizațional.
Grupul țintă
Programul de masterat se adresează absolvenților de învățământ superior ce doresc să dezvolte competențe în domeniul managementului resursei umane din cadrul unei
instituții/organizații ce implică resursă umană. Pot urma programul de masterat următoarele categorii de specialiști:
- Licențiați ai facultății/specializărilor de profil de nivel universitar, interesați de dezvoltarea competențelor de management al resurselor umane;
- Licențiați preocupați de elaborarea și aplicarea strategiilor și programelor destinate dezvoltării capitatului social uman;
- Licențiați care vizează dobândirea de competențe pentru a desfășura activități de consultanță și cercetare în domeniul resurselor umane;
- Licențiați care vizează dezvoltarea carierei, fiind interesați să ocupe poziții manageriale de gestionare a resursei umane în cadrul organizațiilor/instituțiilor.
Obiectivele specializării
Obiectivele majore ce ghidează procesul de formare academică prin masterul Managementul resurselor umane sunt:
- Să formeze competențe manageriale, de evaluare a resurselor umane, de gândire strategică și adoptare a modelului de lidership performant, de planificare a forței de
muncă, de dezvoltare a resursei umane etc.;
- Să formeze mentalități și atitudini care să permită construirea mediului organizațional centrat pe performanță, de gestionare a situațiilor de criză și stimulare a dialogul social în cadrul organizației/instituției;
- Să formeze și să dezvolte capacitatea de elaborare și aplicare a politicilor și strategiilor specifice managementului resurselor umane;
- Să ofere un cumul de informații și dezvoltarea de abilități care pot fi transferate în orice context european, în corelație cu dinamica pieței forței de muncă internațională.
La finalizarea programului de masterat absolventul dobândește competențe profesionale, respectiv:
- Abilități de evaluare a resursei umane, a nevoilor organizației, culegere de date și utilizarea acestora pentru elaborarea politicii și strategiei de management al resursei
umane;
- Competențe de conducere a departamentului de resurse umane prin aplicarea politicii și a strategiei de dezvoltare a resursei umane;
- Gestionarea resursei umane în concordanță cu legislația în vigoare, prin respectarea principiilor și valorilor umane universale asumate de organizație.

Fișa programului de studii

Plan de învățământ

Teme de cercetare

Fișe de disciplină
Anul I
Anul II